понеделник, 22 ноември 2010 г.

ДЕТСКИ НАДБАВКИ = ВАКСИНИ + ЦИГАНСКИ ЕТНОС
НАМЕРЕТЕ НЕИЗВЕСТНОТО Х - БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД С БЪЛГАРЧЕТАТА

автор: Камен Спасов

ДО:
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Медиите в България
в.”Будилникъ”

КОПИЕ ДО
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
kъм Европейския парламент
Комисия по заетостта и социалните въпроси
към Европейския парламент


С постановление № 53 на Министерски съвет от 01.04.2010 г, за Изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
и обн. в ДВ бр.27, 09.04.2010 г., се направиха промени в Чл. 26 Приложение №1; Чл.27 със създадените нови ал. (3), (4), (5) , като към това се добави и промяна в
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Глава трета, Чл. 17, ал.(3), в която се създаде нова т. 12
Тези промени насочват вниманието към мисълта, че Държавата налага неадекватни законови мерки спрямо граждани, които си изпълняват абсолютно съвестно задълженията и живеят според законите в нея. Вече за да се вземе заем от държавата, в размер на хиляди левове, изискванията са незначителни , в сравнение с тези, с които всеки родител трябва да се съобрази при кандидатстването за сумата от 35 лв./мес. детски надбавки.

Госпожи и Господа държавници,
Докога животът на мнозинството в България, ще трябва да се съобразява и нагажда спрямо низшия начин на живот, мислене и поведение на циганското малцинство у нас??!!
Тъй като извивате ръцете на родителите, които все още сме мнозинство, спрямо родителите от циганския етнос и живеем според ЗАКОНИТЕ в България, то – имаме правото да си позволим, например, следното в защита правата на децата си:

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ БЕЗПЛАТЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ДО 18 год възраст Издава се на ............................................................................... в уверение на това, че ученикът /- чката/ не получава от държавата чрез родителите си полагаемите му / й / се детски надбавки, поради упражненото от родителите право и задължение да се грижи за просперитета на детето си, както и право на защита и закрила здравето му по силата и смисъла на :
- Глава първа, Чл. 6. (1), (2); чл. 4 (2) от Конституцията на България;
- Глава първа, Чл.1 и 2; Глава втора, Чл.5, 6(2)от Конвенциата за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината;
- Чл. 18 и чл.24 от Конвенцията за правата на детето

Уверението да послужи пред служителите от Министерството на транспорта до момента на отмяната на сега действащото изискване - при кандидатстване за социални помощи да се представя служебна бележка за извършени задължителни имунизации.

Издава: Законен Гражданин на Република България, законен родител ( настойник ) на детето и единствено пръв отговорен за здравето и пълноценното му развитие.

Горното Удостоверение всеки български гражданин има правото да го издаде на детето си поради, факта, че държавата съзнателно толерира увеличаването на циганското малцинство в България и нарушаване на законните човешки права на МНОЗИНСТВОТО.

Циганско малцинство - етнос
хигиена  Не поддържа
жилища  Обитава Незаконни постройки 
образование  Отказва задължителното държавно образование
работа  Отказва по програмите за заетост(Закон за социалното подпомагане, Чл. 12б (2) -Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година.) 
данъци  НЕ плаща
Заплащане ток, вода и др  НЕ заплаща и никой не търси сметка за това
Контрол на раждаемостта  Безконтролна – с цел детски надбавки. 
Живее от детски надбавки  ДА 
Просия  ДА
Грижа за просперитета на децата си  НЕ
Съзнателно осакатяване на децата си  ДА
Съзнателно осакатяване на собствените си тела  ДА
Демонстрация по улиците на гноящите си рани ДА

Българско мнозинство - народ
хигиена  Да - поддържа
жилища  Обитава законно жилища
образование  Праща децата си на училище
работа  Работи, не отказва или ако отказва, търси самостоятелно друга работа
данъци  Плаща
Заплащане ток, вода и др  Плаща
Контрол на раждаемостта  Средно 2 деца в семейство 
Живее от детски надбавки  НЕ
Просия  НЕ
Грижа за просперитета на децата си  ДА
Съзнателно осакатяване на децата си  НЕ
Съзнателно осакатяване на собствените си тела  НЕ
Демонстрация по улиците на гноящите си рани  НЕ

Дами и господа държавници,
НЕ ВАКСИНИТЕ ЩЕ ПРЕДПАЗВАТ ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО ОТ ДЕТСКИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ, А ХИГИЕНАТА, НАЧИНЪТ НА ХРАНЕНЕ , ОБРАЗОВАНОСТТА И ДР. ДОКАТО ТОВА НАСЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННО ОСАКАТЯВА КАКТО СЕБЕ СИ, ТАКА И ДЕЦАТА СИ , С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ДЖЕБЧИЙСТВОТО И ПРОСИЯТА, КАКВИТО И КОЛКОТО ВАКСИНИ ДА ИМ БЪДАТ СЛОЖЕНИ, ТЕ ЩЕ СИ ОСТАНАТ РИСКОВ КОНТИНГЕНТ ЗА ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ, защото едно сериозно и нелекувано дълбоко възпаление разрушава организма, дори и да е ваксиниран. НЕ ТЪРСЕТЕ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ!!!
Статистиките показват, че заболеваемостта и смъртността при болести като коклюш, дифтерия и др. намаляват поради подобряване на условията на живот (хранене, хигиена и т.н.) преди въвеждането на съответната ваксина. КОЙ в България живее при ниски условия на хигиена и кому е изгодно цялото българско население да бъде поставяно под един знаменател, когато става въпрос за задължителното ваксиниране на децата?
С изискването в България да се представя документ за извършени задължителни имунизации, при кандидатстване за детски надбавки, явно се нарушиха гражданските права на родителите, живеещи според Законите в държавата, а с това – и правата на техните децата, по силата на следните законни документи:

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.) :
Глава първа
ОСНОВНИ НАЧАЛА
Чл. 6. (1)
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 4. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА
Приета на 578-то съвещание на Представителите на министрите, 13-20 Ноември 1996 г. „ Държавите-членки на Съвета на Европа, другите държави и Европейската общност, подписали тази Конвенция, както и решени да вземат мерки в областта на прилагането на постиженията на биологията и медицината, които мерки биха гарантирали защитата на човешкото достойнство и правата и основните свободи на личността, се договориха за следното:
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1.
Предмет и цел Страните по настоящата Конвенция защитават човешкия индивид, неговото достойнство и идентичност и гарантират на всяко лице, без дискриминация, зачитането на неговата неприкосновеност и на другите му права и основни свободи по отношение на прилагането на постиженията на биологията и медицината. Всяка Страна предприема във вътрешното си право необходимите мерки за осигуряване прилагането на разпоредбите на тази Конвенция.
Член 2. Върховенство на човека
Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.
Глава втора
СЪГЛАСИЕ
Член 5.
Общо правило
Всяка интервенция, свързана със здравето се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице.
Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент
Член 6. Защита на лицата, неспособни да дадат съгласието си
2. Когато според закона непълнолетно лице е неспособно да даде съгласието си за дадена интервенция, тя не може да бъде извършена без разрешението на посочения от закона негов представител, власт, лице или инстанция. Мнението на непълнолетно лице се взима предвид като фактор, чиято определяща сила нараства с възрастта и степента на зрялост на лицето.” ( Чл. 58 от Закона за здравето, определящ имунизациите като задължителни, все още не е приведен в съответствие с тези разпоредби и противоречи на правата и свободите на човека, във връзка с постиженията на биомедицината, залегнали в конвенцията. )

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Член 18. Отговорност на родителите
Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето отглеждане и развитие, както и за закрила на твоите висши интереси. Държавата оказва подходяща помощ на родителите при отглеждане на децата, като създава служби и инсти­туции, които да бдят над теб.
Член 24. Здраве и право на достъп до здравни услуги.
Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. Твоята държава ще се бори за премахване на традиционни практиkи, които са вредни за здравето на децата.

НИЕ, РОДИТЕЛИТЕ, НА БАЗАТА НА ЦИТИРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИМАМЕ ПРАВО:
- ДА ОТКАЖЕМ, безпрепятствено, ваксинация на децата си, поради факта, че се грижим за здравето и хигиената на децата си;
- ДА ОТКАЖЕМ, безпрепятствено, ваксинация на децата си, поради факта, че сме първите най-преки отговорни хора за тяхното здраве и правилно развитие;
- ДА НЕ БЪДЕМ санкционирани по никакъв начин, в това число и социалнен, за това наше право;
- ДА НЕ допускаме тези отрови в организма на своите деца;
- ДА предотвратим въвеждането на задължителни ваксини, съдържащи ГМО компоненти; - ДА НЕ бъдем участници в този мръсен бизнес, който пълни гушата си за сметка на здравето на поколенията;
- ДА СИ ТЪРСИМ правата според
* Конституцията на България;
* Конвенциата за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината;
* Конвенцията за правата на детето;

Живак, алуминий, формалдехид- тези вещества се съдържат във ваксините като консервиращи вещества. Те влизат в още бебешкото телце на детето.
Генетично модифициран вирус на свински грип- това съдържа , например, противогрипната ваксина срещу свинския грип.
Аутизъм - Тази болест се появи за пръв път веднага след въвеждането на ваксината против коклюш
Алергиите – появиха се след масовото въвеждане на ваксинациите поколение след поколение.

В Германия, Люксембург, Великобритания, Холандия,  Португалия, Испания, Австрия, Норвегия, Филандия и повечето демократични европейски държави ваксините са препоръчителни и никой не може да насили родителите да инжектират децата си с тях. Във Франция, Белгия и Италия само някои от ваксинациите са задължителни, но социалните помощи по никакъв начин не са обвързани с това дали детето е ваксинирано или не.. Ваксините по света са задължителни в слабо развити и бедни държави. Въпреки поставените имунизации, в много „бели“ страни все още се вихрят такива болести като туберколоза и менингит и то - при ваксинирани деца, като има и смъртни случаи. НО човечеството не получава нужната информация абсолютно тенденциозно. У нас няма никакъв механизъм, по който да се обезщетят пострадалите и увредените от ваксинирането деца и възрастни.

П И Т А М Е :
Къде е българското законодателство, което да задължи ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО да се образова, да работи, да следи за хигиената – своята и на децата си и да налага санкции за всичко, с което циганския етнос вреди и е престъпно спрямо другата част от населението в държавата/??!!
ДЪРЖАВАТА ПОЗВОЛЯВА
циганското малцинство безнаказано да мами и нея, и обществото.

От: Граждани на Република България, живеещи според Законите в държавата.
Ноември* 2010 год.

вторник, 31 август 2010 г.

"РАДКА ПИРАТКА" в 21-ви век

ИЗ ДНЕВНИКА НА ЕДИН ФИЛОСОФ

"...Автор: Мартин Табаков

Родният гений не се щади, когато трябва да се експлицира в света на ориенталско-балканските ритми. За израстнал по времето на прехода човек съм се наслушал и нагледал на куриозите, които се зоват “творчество” във въпросния музикален бранш.

Чалга идентичността не е криза на тази идентичност. Защото кризата е ущърбно състояние, в което нещото, бидейки в криза, търпи недоизказаност и води компромисно съществуване. Нищо подобно няма в чалгата. Тя се развива буйно, крещи и утвърждава себе си. Затова чалгата си е изграден характер, свой собственически човешки етос, а не просто автобиографична недомлъвка в личен аспект или моментно разпускане след тежък университетски изпит....."HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: Па-Па-па... палатка тук тук ще си опъна, да ти пея под балкона, тук тук да ти омръзна и да кажеш ДА!

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: ОБРАЗОВАНИЕ

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: ОБРАЗОВАНИЕ

петък, 30 юли 2010 г.

„КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ,
И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ”

(някои твърде дълго се мислят за богове и
поради това, продължават да мълчат)ДО
ВСИЧКИ
ПОТОМЦИ
НА
БЪЛГАРИЯNiakade na balkanite, bez darjavna doktrina ot stoletia, bez duhovna mo6t, se namira niakakva darjava bez darjavnici, bez duhovno i ka4estveno obrazovanie (zatova pi6a na latino-balgarski –da sam v krak s modata v tazi darjava). Imala narodni buditeli, no ostanala bez duhovni u4iteli. Imala silna ikonomika, targovia i etc., no dnes ia niama na tazi karta. Ima ia na kartata na 6opskata salata, na kartata na zagrijenite zapadni politici otnosno tziganskoto i malcinstvo, no ia niama na kartata za istinskite 4ove6ki prava.Niakoga niakoi nein buditel bil kazal: “Българино, знай своя род...”, no dnes narodat i ne razbira kakvo e pisalo v podobni knigi I kakvo sa govorili istinskite bulgari. Dnes e moderno da se tantzuva 4alga, da se slagat silikonovi ustni I tzitzi (не знам дали правилно изписах на модерния,днес, език думата „цици”; навремето той не се ползваше в писмените ни кореспонденции и затова бяхме грамотни и знаещи български деца).

Ох, уморих се да се правя на модерен българин. Затова ще продължа да пиша на божествения – БЪЛГАРСКИЯ език, този, който е дошъл от траките, този, който е запазил българския род през хилядолетията, за да го има и сега същия този народ, но загърбил величието си, днес. Жалко, защото хиените това и чакаха. Явно, когато се продадат и българските училища, тогава и слепите за унищожителната политика на октопода в нашата държава, ще прогледнат. Но тогава вече ще е твърде, твърде късно.
Тази статия е за онези родители, учители, хора от държавната администрация, за всички българи, които искат България да остане на Бащината си територия – Тракия и нейното потомство да не се разпилее, както е ставало през хилядолетията. Генът, заложен в нас, все още е силен и само от ВСЕКИ един от нас зависи дали БЪЛГАРСКИЯТ РОД ще прескочи границата, на която е в момента, пределът на етническото му оцеляване. И докато си кротувахме и чакахме все някой „Дядо Иван”, а може би „Баба Америка” да ни показват пътя, по който да вървим, българският ген започна своето изселване.......отново. Това е така, защото „Господ дава, ала в кошара не вкарва”. А делата на Всевишния ние не можем да ги пренареждаме. И тъй като българската нация трябва да оцелее,то- както е тръгнало, оцеляването й ще се извърши извън днешните земи на България. Така, както някога бяха изгонени богомилите. Уважаеми родители? Вашите деца и внуци ще ги виждате на мониторите си на компютрите, ще ги прегръщате виртуално, ще им изпращате целувки виртуално и с поколението на вашето поколение ще си говорите на развален български език и ще си пишете, както писах по-горе.

Красота!!! Строена отново в редици, но за виртуален футболен мач, за виртуална жмичка, за виртуална стрелба...Мозъкът "играе", но краката - не, ръцете - не, духът - не. Разбира се, всяко нещо има своята и лоша, и добра страна. Зависи кой как и за какво ги използва. Когато Джон Атанасов е измислял компютъра, едва ли е знаел, че с това свое дело ще помогне, да се извърши най – голямото българо-защитно и българолюбиво дело в историята на съвременна България. Защото: Интернет не може да бъде заточен в лагер, на интернет не можеш да му запушиш устата и да му забраниш да говори. Това, което държавниците на България не искат да направят, за да измият вековната кал от лицето, снагата и душата на най-унижаваната от столетия „жена” в Европа – БЪЛГАРИЯ, това ще го стори интернет-пространството. Децата ни отдавна няма нужда да ходят на училище, защото там те изучават подменената българска история; там у тях не се гради национално достойнство; там те не получават мотивировка защо трябва да се образоват; оттам те излизат хора с мислене на робот. Интернет е тяхното ново училище. Оттук те ще научат повече истински неща и така ще имат истинското Право на Избор, да решат какви трябва да бъдат, да разберат кои са. Отдавна вече наши деца и младежи не печелят с познатата от близкото минало мощ, международни състезания, в които да покажат интелектуалната си сила, просто защото я няма – вече. НО!
Има едно „НО”, което властжадуващите същества, слугите на тъмнината, на злобата, на омразата ....винаги забравят. И то е:
"В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
То беше в начало у Бога.
Всичко чрез него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
В него имаше живот и животът беше светлината на човеците.
И светлината в мрака свети и мракът я не обзе.
...............................................................................
И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца..."


Словото ще припомни на забравилите, че всеки човек е ключ към т.н. щастие, което търси.

Всеки народ си има карма, всяка нация има работа тук, на Земята. Нашият народ си плати за това, че обърна гръб на принципите Любов, Правда, Истина, Мъдрост, Добродетел,като:
- изстрада турско и византийско робство;
- изстрада несбъднатите надежди за освобождение, които някогашна Русия го лъжеше, че ще му го донесе с всяка война, в която влизаше с Турция много преди всеизвестната такава от 1877 – 1878 год. и в тези няколко Руско-Турски войни, се включваха хиляди българи, но свободата все се спъваше някъде по пътя;
- Бълг-Ариите изстрадаха и това, че трябваше да си платят в злато Освобождението;
- Бълг-Ариите изстрадаха праха в очите, с който същата тази страна, но вече като СССР, направи държавата ни своя република и много преди това втълпяваше в главите на поколения българи измислената история за това, че сме „славяни”, че сме потомци на тюрки, на татари, на монголи.
- Бълг-Ариите от Волжка България изстрадаха унижението да бъдат принудени, с насилие и кръв да се наричат татари

- Бълг-Ариите изстрадаха изселванията си, които бяха започнали още през далечната 1396 год.;
- Бълг-Ариите изстрадаха насилствената македонизация в Пиринско, която собствената им държава извърши през периода 1946 – 1948 год. заради умопомрачителната идея за създаване на Балканска федерация и до 1970 год. в паспортите на тези българи пишеше, че са македонци;
- Бълг-Ариите изстрадаха избиването на 30 000 българи - интелигенция, заради тази гавра и 40 000 -в концлагерите в Голи оток и Белене;
- И още много, много, много страдания...

НО, това - беше. Всяко НЕБогоугодно дело приключва с разгром. БългАрия се възроди като ЖАР-птицата от пепелта и започна Новото си съществуване (макар и на пръв поглед да не се вижда ). И децата ни, учителите ни, родителите ни, ще разберат целия фарс, цялото държавно предателство от години наред. Нашите родители, баби и дядовци, които строяха „социализЪма” и „комунизЪма”сега трябваше да имат възможност да се радват на света, а те – и сега, както и тогава, стискат и броят левчетата за най-нужните неща, относно елементарното си съществуваме.

България няма повече време да мисли „Да бъде или Да не бъде”. И всеки един от нас трябва да реши дали да продължава да живурка и да спи или да защити честта на поколенията истински българи, на които дължим запазеното, все още, национално достойнство, гордост и самосъзнание, за да ни има нас днес. Никой не уважава един народ и не се съобразява с него, ако той самият не си извоюва това! Франция, Англия, Германия.....Европейски Съюз.....ако ще и извънземните, никой, а само НИЕ сме тези, които можем и трябва да извоюваме правото си на уважение от другите. Но първо, трябва да се научим да уважаваме сами себе си. КАК? Като имаме знанието за това КОИ СМЕ. Това знание ще го предадем и на идните поколения.

В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя:
„О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия,
Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
И само Теб величая, о, велики Боже мой,
Ти, който си в Храма си, избави ме!”


Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и човека в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия. Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. Когато управляващите не си изпълняват тяхната част от завета с този, който им е гласувал своето доверие, той, народът, има право да не вярва и да не очаква нищо добро от властимащите, а да поеме в свои ръце управлението на съдбата си. Обаче ние, българите, имаме задачи не само към себе си, а и към света.
Кивотът на Орфеевия завет
„...Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите....” – Ванга

Вече изпод земята излязоха безкрайно много доказателства за древния произход на българите, истините за нашия език, а в училище децата продължават да повтарят като папагали история – отживелица, която няма нищо общо с излезлите в последните години факти, доказващи истините за това кои сме ние. Френологическите данни сочат , че българите са 40% - 60% траки. Държавната политика върти колелото на нашата история с костенурски темпове и изобщо не я интересува, че 21 –ви век е век, който върви с друго, по-бързо гориво и който изостава от общото движение, ще остане в забрава. България отдавна има ново лице (макар и да не се забелязва на първо време), а управляващите от години продължават да го крият, като че ли са повели нанякъде булка за продан. Д-р Стефан Гайд, българин, родом от Древна Тракия в днешна България, живеещ в Калифорния, има неблагоразумието да декодира тракийското писмо. Може ли, г-н Гайд, така безумно да нокаутирате столетия вярвана лъжа за древногръцкия произход на европейската култура? А и на нас, българите, толкова хубаво и безметежно ни беше да си знаем, че сме захвърлени на гъза на географията, никому ненужен и никому неизвестен народ. Сега какво ще правим? Как се защитава история, и то – не каква да е, а история, от която е тръгнала съвременната цивилизация.
----
Египетски пиктограми -

Не е ли гавра със собствената си история и със Създателя, да се продължава официално да се мълчи по въпроса, че траките не са били безписмен народ, а са имали писменост 2000 години преди Египет?("..никой от класическите автори не нарича древните обитатели на нашите земи неуки. Херодот, Тукидит, Страбон, Ксенофон, Плиний и др. свидетелстват за богатството, културата и духовната извисеност на траките и техните роднини пеласгите. В свой труд за старите цивилизации В. Дюруй посочва, че в античността траки, пеласги и илири са били считани за три клона на една и съща общност..") Та този т.нар. „безписмен” народ е бил охарактеризиран от Омир като „хора, които напомнят богове”. На идеята,при този „безписмен” народ, за Триединния Бог, няколко хилядолетия по-късно ще се опре Християнската религия. От незапомнени времена в интерес на Гърция бе и е, траките да си останат в световната история като „див и варварски” народ на север от Елада, защото Елада трябваше да бъде родоначалничката на съвременната Европейска цивилизация. Е, да, ама преди това е трябвало да бъде унищожена Земята, за да няма откъде да извират археологическите доказателства, сочещи, че това е лъжа.Лъжа.Смята се, че в Гърция и по егейските острови е имало тракийско и пелазгийско население преди идването на гърците. Гърците са индоевропейски народ, представляващ мнозинство в Гърция и Кипър и говорещ гръцки език. Гърците се формират като етническа група през 17 век пр.н.е. А преди това? Преди това е много интересно:
- 432 хил.год. пр.н.е. – Именците от Асгард , Митгард и Болгард са мизите(северни фризи – кимерийци). Те поставят началото на човешкия род в Северното полукълбо.Тези хора – аси (ази), мизи, фризи, болги, кимбри, са известни в историята като прединдоевропейски- автохтонни жители на Северното и част от Южното земно полукълбо.
- 250 – 150 хил. год. пр.н.е. – Първите хора от бялата раса са от рода Имен – кимерийци, хората на Болг( болги, бореи) с родоначалник мизиеца Миези (Зиези, Зевс). Първият известен бог на хората на бялата раса е Болг, а първият научен светоглед – Тангра.) "Българите- история , хипотези, загадки/ сборник" - София, 2009 г.
От тракийското пиктографско (чрез фигури) писмо и днес в математиката употребяваме знаци, като този за безкрайноост (който знак при тракийците е означавал „вечност” и се чете „ен – ех”; в съвременния български език имаме думите „вечен”, „безкраен” ). И до днес, този знак се бродира в българските шевици.

Тук много ясно се вижда и един соларен символ – въртящият се по посока на часовниковата стрелка кръст, изразяващ идеята за четвъртичността – почитането на 4 –те основни посоки на света, т.н. Колело на Закона, Колело на Времето. Този символ по-късно преминава в руническите знаци при българите, свидетелство за което са откритите символи в Плиска, а днес продължава да стои необезпокояван в градежа на църквата „Христос Пантократор”в морския град–музей Несебър.

Пак в Плиска се открива и споменатия по-горе символ за „безкрайност". В този дух може да се продължава дълго. Но....ето и още едно интересно представяне на соларния символ за Колело на времето:

Един, запазен и до днес, символ в тракийското пиктографско писмо, е този за „пастир, пастир-жрец, пророк”, а именно - овчарската гега:

В съвременните географски карти се подвизава един знак-кръг с вписан по диагонал кръст, означаващ „бивак”.Траките са отбелязвали със същия знак понятието за „общност”, „град”, с положение спрямо четирите посоки на света. Съвременната ни дума „бивак” е съставена от тракийската „би”, означаваща „до” и „ваки”, означаващо „град”. Или с други думи – „до- града”. За златното съкровище няма какво да говорим.То, говорено бе достатъчно, ама българите трябваше да бъдат направени глухи, слепи и глупави, за да не се светнат за какво идеше реч.

След като траките бяха хвърлени в десета глуха и от куртоазия се споменаваха и показваха, ей така, съвсем невинно, откритията, щото съвсем пък да се мълчи...няма как, то- същото го сполетя и древнобългарския род. И разбирате ли, тъкмо един „безписмен” народ (траките) изчезна в нищото, ето ти още един „безписмен” народ и то пак тук, на Балканския полуостров. Е, за този нов „дивак”-пришълец, поне се знаеше, че все пак се е претопил в някакви славянски племена, нищо, че държавното устройство и управление бяха останали от българите. Какви чудни фантоми са населявали и явно, продължават да населяват Балканите, в частност – България.
Много от знаците от тракийското писмо се откриват върху каменните блокове върху останките от Плиска и Преслав
Ясно е като бял ден, че историческото време е твърде огромно като разстояние, за да се открие писменост, употребявана хиляди години преди това от „изчезнал” народ и изведнъж пак да се появи отново. Ние знаем да съберем 2 + 2 = 4.
Българите си имат Мадарски конник. Хубаво! Траките пък си имат тракийски конник.

Е,..сигурно траките са владеели телепатията, та по този начин са прехвърлили хилядолетия напред мисълта как се изобразява в скален релеф сцена от тяхното време.

Нещо, за което почти не се говори, но то ни е запазило през хилядолетията, това е ЕЛБЕТИЦА-та- двоен равностранен кръст-българският соларен (слънчев) символ, без който шевиците в дрехите на нашите предци, са били немислими. Носейки този символ ежедневно, така те са били постоянно във връзка с природните сили, балансът нежду хармонията
(вертикално разположения кръст) и дисхармонията(под формата на Х); вечният кръговрат на противоположностите: добро – зло; тъмнина – светлина..(Знаем, че можем да осъзнаем какво е добро,само ако имаме представа, усещане за зло). От траките в шевиците и до днес се втъкава символът за безкрайност, както и птиците, които са един често срещан елемент в тяхното пиктографско писмо, дало основа за възникването на египетското, 2 000 години по-късно. Шевицата е действала като катализатор на божествения физико-химичен процес, който се извършва в нашето тяло.
А птиците красят и днес Чипровските килими:
Символиката от нашите древни предци е все още жива и в украсата на погачите за определени ритуали.

Понеже говорим за език, за писменост, не може да подминем темата за „славянската” писменост и култура. Ха, ха! В „Македонски споменици со глаголско и со кирилско писмо” – Скопие 2008 г.виждаме част от Асеманиевото евангелие, Зографското евангелие- на Глаголица
Каква е приликата между Глаголицата и азбуката, на която готският епископ Улфила превел за готите божиите книги, след като Улфилицата(ако може да употребим тази дума) е симбиоза между гръцката и латинската азбуки?
А на някои места в текста се забелязва и еврейската буква „алеф”. “Готският въпрос” е непосредствено свързан с някои най-съществени проблеми на старата и средновековната история на нашия народ. След като от много източници е ясно, че гетите са траки, а готите са гети, то,извода за това -какви са готите, е ясен. След ІV век траките, в редица исторически източници, се наричат мизи и българи. Отбелязано е и от Паисий Хилендарски в “История славеноболгарская”. Става дума за коренното население на Балканския полуостров, което в мнозинството си е стояло все тук. Валафрид Страбо през ІХ век пише, че готите или гетите превеждат на своя език свещените книги. Но тези жители са наричани траки и мизийци. Страбо е германец, следователно, ако са били германци, той би ги нарекъл такива. Улфила е превел Библията за едно от старите тракийски племена.
Което пък означава, че траките са си били християни. Друго тракийско племе – бесите, също са си имали свой език.. Въпросът за т. нар. Готска библия е най-тясно свързан с въпроса за ранното християнство на населението по нашите земи и със сложния комплекс от въпроси във връзка с неговия език и писменост. Това е изключително възлов момент, защото той ни насочва към факта, че изобщо не е имало никакво покръстване на българите през 865 г. Достатъчно е да погледнем монограмите на кан Кубрат, на кан Аспарух, на Телериг и т.н., за да се запитаме „Защо нашите деца все още учат, че българите са се покръстили през 865 година при княз Борис 1.?” Забележете –КНЯЗ. Откога титлата „княз” влиза в българската традиция като титла, след като всичките негови предшественици-владетели са „кан”-ове. По един или друг начин в монограмите и печатите на владетелите ни мноооого преди 865 г. присъства кръстът и изписването на титлата „кан”, а не „княз”, въпреки фонетичната близост на двете думи.

Интересно е да се отбележи огромната прилика между един елемент от монограма на кан Аспарух и същия, фигуриращ в текст на Омуртаг(Омортаг или Муртагон, както четем в „История славеноболгарская).

Веднага се забелязва буквата „Р” от съвременната ни азбука. Тя е огледален образ на премахнатата с въвеждането на Правописната реформа през 1945 г., буква Ѣ("ят") от азбуката ни. Това беше и Е, КОСМИЧЕСКИЯТ ПЕЧАТ на България. (По-нататък ще стане ясно защо говоря за огледален образ при буквите)
В историческите източници не се посочва за кръщение при княз Борис. Връзката християнство – писменост е по времето на „цря Муртагона”-Отец Паисий в своята „История славеноболгарская”, Софроний в първия си нейн препис и всички останали преписи говорят за Муртагон, а не за княз Борис.
„...когато царувал Муртагон в България, дошъл Методий в Търново. Понеже бил искал тогава цар Муртагон иконописец...Методие бил знаял то дело....” А ето какво пише всеизвестният ни Георги Раковски в своя „Ключ болгарскаго язика”:
„...Ние щем доказва, че в кръщението Преславскаго двора никакво чудо не е действало, защото по тях времена чудесата бяха се веки свършили и че то кръщение е било одавно йоще приготовено; че Кирил и Методий не са били гърци, но чисти българи и македонците българи, бивши от преди Христа йоще по тях места, приемали са християнството по-напред от гърците и кръстивши се йоще от времени посланика Павла, тии са съставили първата черкова в Европа после Ерусалимская. Че Бог и Святий Дух не са избрали гърците и техний язьик....че повечето обряди във восточната черква са се увели от българската стара вяра преди християнството, коя е била основана почти на същите начала...”

„...между тях Христови първи посланици нямаше ни един грък – елин, но сичките бяха чисти евреи.......Основата и най-голямата добрина на Христовата наука, в самото й появление, беше братската любов и сближението на народите, т.е. изравнението им, както о тому явно проповяда посланик Павел, щото никой не може даже помисли, че Бог и Святий Дух са предпочели един кривач люде, изпърчени и измастрени йоще в тях времена гръко-елини, от толкова милиони други народи! Сичките же четници, книжници, мъдреци и богослови казват единогласно, че :пред Богу и пред Духу Святому няма лицезрение...”
Няколко десетилетия след Раковски, тази теза ще представи и историкът д-р Ганчо Ценов. След многогодишни проучвания в секретния отдел на Ватикана и други европейски хранилища на древни документи, той установява, че
- Българите са стари поселници на Балканите, много преди Христа;
- Българите са създатели на една от най-древните култури в света;
- Българите са най-старите християни в Европа, покръстени от апостолите Павел и Андрей;
- Цариград е български град, създаден от тях.
„...Цариград бе построен от мизиеца Константин Велики съ помощта на мизийските готи или скити. Тие скити или готи, които беха построили не само Цариградъ, но и църквите въ него, се изпаждатъ из построените отъ техъ църкви, за да се предадатъ на гърците”.
Това става в 380 г. На следващата година в Цариград се свиква Втори Вселенски събор, на който става отлъчването и съответно, обявяването за еретици на траколирийците. Защото те отстояват своето верую, основавайки се на Апостолите и Христос, че Светият Дух произлиза от Отца, но се предава на вярващите чрез Сина. За разлика от тях гърците са тези, които всъщност се отлъчват от християнството, защото защитават тезата, че Светия Дух, Отца и Сина са равнопоставени. Ето, поради този факт се загубва и стойността на говоримия божествен език, на който са чели писанията българите(тракоилирийци, скити, готи, гети, мизи и т.н.). Те биват анатемосани и изтикани назад във времето. Затова в следващите години Кирил е трябвало да защити правото на езика на говорещите божието слово народи. Защо божие слово? Защото те не са се отметнали от изначалното христово учение. Те са останалите истински и верни СЛОВЕНЕ, хората-траки, скити, готи, и т.н. 80 на брой, в крайна сметка - българи, които са се молили на езика, на който Апостол Павел ги е покръстил и които са спазвали каноните. Затова и в по-следващите векове се появява богомилството – пак по тази причина, да не се замърсява истинското християнство. В “Тайната книга”на богомилите няма нито една идея, нито една мисъл, която да липсва в евангелията – доказва Видка Николова. Това е произведение в строго евангелски дух и е създадено в първите 100(200)години от Христа, от първите поколения християни! Светогледът в него е в пълна хармония с традиционния за балканските жители от старо време, орфизъм, и може да се разглежда като негово развитие и усъвършенстване. Знаци на богомилите са формирали днешния свят. Например, равнораменният кръст, вписан в кръг, ще се намери в литературата като „келтски кръст”. Дали по нашите земи са живели келти или ние сме И келти, не знам, но този символ е на богомилите и е открит в с. Вискяр, с. Зидарци и др. в Пернишко, а освен това присъства и като символ на властта в една от известните картини за цар Симеон.

А какво пише Ценов в своята книга „Хуните, които основаха българската държава”?:
„...Евсевий от Цезарея(4 век) пише, че скитите, тракийците и елините са били покръстени от апостолите. И действително, въ деянията на апостолите се казва, че апостолъ Павелъ е първиятъ християнски учителъ на тракоилирийците...”
За тракоилирийците д-р Ганчо Ценов пише, че в по-ранни времена те са се делили на гети и траки. „...Следъ време гетите са се нарекли хуни,а траките – българи...” Позовавайки се на писмени исторически източници в същата тази книга, той представя хронологическото преминаване на различните понятия гети, готи, скити, кимери, мизи, хуни, траки – всички те, отнасящи се в крайна сметка за българите. „..Тие македонци и тракийци Апостолъ Павелъ нарича въ едно писмо до колосяните, скити. Вследствие на настаналите още тогава препирни между скити (българи) и гърци, Апостолъ Павелъ се принудилъ да имъ каже:„Тука нема грък, юдеин....скитъ...., а само единъ Христосъ”, т.е., че като християни, всички са равни помежду си. Апостолъ Павел въ случая е нарекъл скити тракийците и македонците, защото други скити той дототогава не е покръствал”. Или, от цялата игра на думи с различните наименования според историците на тогавашните събития, става ясно, че БЪЛГАРИТЕ са покръстени още в зората на християнството. Затова виждаме в монограмите на кановете равнораменния кръст, който по-късно ще влезе като основа в първата буква на Глаголицата – „АЗ”-ът. В крайна сметка, мнимото покръстване, за което продължава да се говори в българските учебници по история на България, е всъщност в някакъв момент преминаване на някаква част от многобройния български род от едната църква към другата (причините тепърва ще бъдат изкарани на светло, но знаем за борбите за надмощие между Рим и Цариград). В писмото си „До Господина Министра на Народната Просвета” от 22.03.1914 г. д-р Ганчо Ценов казва:
„...Очевидно е, че тука имаме работа съ съвсем отделно събитие станало на друго място и въ друго време. Понеже ние под покръстване разбираме византийското покръстване на Богора, то е явно, че римското покръстване е ПРЕкръстване или минаване от една църква към друга...”


НО, да се върнем на Глаголицата.
Нашите праотци са знаели законите на Космоса и са живеели в хармония с него. Кръгът и неговият център - още траките са използвали като графично представяне на Създателя. На базата на кръга българите са създали най - съвършения календар и пак на базата на кръга са сътворени буквите от глаголицата. Всички букви намират своето място в условния кръг и неговия център-точка, която нашите праотци са наричали изява и проява на ВЕЧНИЯ И БЕЗКРАЕН БОГ. Нанесеният хоризонтален диаметър означава СВЕТЛИНАТА - ЛЪЧЪТ, който отделя видимото от невидимото("земна" половина и "небесна"). Кръстът е най-универсалният и точен символ, показващ проявата на духа в материята (инволюция) и на материята в духа (еволюция). Когато се прекръстваме, ние всъщност "извикваме" за себе си и върху себе си слизането на Светия Дух върху нас(когато очертаваме вертикалата Небе - Земя; невидима енергия към видима материя). Хоризонталата в кръга(в Твореца), е линията на Словото. Пресичайки я,действието на Твореца задвижва вибрационното ниво на утвърждението "ДА БЪДЕ"(когата слагаме пръстите си на дясното рамо) и "СТАНА"( на лявото рамо). Така образуваме равнораменния кръст,с който се илюстрира текстът:
"В началото беше Словото...Всичко чрез него (словото) стана...И словото стана плът и живя между нас..."
Много преди Коперник и Галилей, гениалният ни Философ е поставил съответстващата буква, за планетата Земя, като кълбо(елипса), заедно със съпътстващата я Луна.

Според Учителя Беинса Дуно Анхира е едно от свещените имена на земята(Анх+Ра). И този символ тръгва от траките, но се среща по-често в египетското писмо. Поставен огледално в "земната" половина на модула за образуване на буквите, се вижда, че е прототипът на буквата Ѣ(ят).

Ако пък Ѣ обърнем огледално в "небесния" кръг, ще видим един от елементите в монограма на Аспарух(съвременната буква "Р", с основа) Ако отидем към молитвата „Отче наш” и си припомним думите „...да бъде волята Твоя, както на Небето, така и на Земята...” вече няма съмнение, защо е създадена т.н. обла Глаголица. Това, което е на Небето, се отразява на Земята и това, което става на Земята, се отразява на Небето. Всичките глаголически знаци са белег на един постоянен кръговрат, постоянен преход между Небето и Земята, така, както е и движението на човешката Душа и Дух, преражданията, докато всеки българин си отработи националната карма.Право на всеки е да избира начинът си на мислене и на живот, и с този свой избор той е в тясна връзка с живота на себеподобните си.

През 1945 г. новата власт-социалистическата, провежда правописна реформа, с която Ѣ и "голям юс"- Ѫ се изхвърлят от употреба. В повечето български диалекти е отпаднал специфичният й изговор (с изключение на Солунския и Костурския). Буквата Ѣ се нарича ятова гласна. В старобългарския език тя е имала звукова стойност на широко Е. В съвременния български език този архаичен гласеж на ятовата гласна се среща все още в широки диалектни области. С този акт- реформата от 1945 г., окончателно се скъсва връзката между източните и западните български говори и връзката между Македония и майка България. Освен граматическо значение, Ѣ има и друг, доста по-значим смисъл. Това е звукът, който носи в себе си цялата сила на азбуката. Тя е свързана с определено съзвездие, а то-с България. Буквата е тясно преплетена със съдбата на българския народ, съществувала е в руската азбука до идването на болшевиките. Това е знак, от който излиза огромна мощ.
"- Тази буква Ѣ, е “пряпорецът”, който е бил извезан със златни конци в горната част до дръжката на руските бойни знамена от времето на Петър Велики – от 1708 г., продължил е до Октомврийската революция 1918 г.,а след което я премахват.
- Чрез този Божествен знак България е била освободена през Руско-турската война (1877-1878) от пет вековното турско робство.
- Ѣ свързва заедно Божествения и човешки принцип. Двата принципа са свързани в едно.
- Ѣ съедини Небето и Земята, в която дойдоха и се заселиха българите.
И България стана Дом Господен.
- Това е звездата, която Ангел Елохил,ръководителят на България и целокупното славянство, държи в десницата си и от която излиза Сила и Мощ от небето и раздава Светлина на земята...."
- Беинса Дуно ( Учителят Петър Дънов)
.Баба Ванга беше казала следното:
"...Всеки народ си има звезда, която го зарежда със светлинна енергия. Но има и изключения. Някои народи нямат звезда, а планета...Един ден тези народи няма да могат да оцелеят. В необикновената за тях атмосфера ще се задушат...Народ, който има планета, вместо звезда, ще угасне както свещ при вятър....България има не само една звезда, а цяло съзвездие...”
Този небесен печат България трябва да си го възстанови!!!В езотериката буквите са свещени небесни знаци и самите те говорят и излъчват сила и светлина. Те има своя източник в Невидимия свят и не са човешко творение. Затова всеки народ според своята същност и предназначение получава и твори чрез специфичния си говор, на който пък съответстват строго определени знаци /букви/.
Всяка буква от Глаголицата е период от развитието на България от момента на създаването на Дунавска, Аспарухова България. Целият период – глаголицата, обхваща времето до 3480 г., когато ще бъде разрушена бездуховната агресивна цивилизация и ще бъде заменена от високо духовна. От много време насам се говори за апокалипсис. И тъй като това зависи само от човеците, то първата буква от глаголицата е ключът, за дешифриране на плана за духовно развитие. За щастие или за нещастие, той е отреден на българите. Като за начало, нека това да е самоуважението към собствената си националност, история, род и да преминем към общочовешката любов.Словото Божие е това, което спасява. Така, както може да си предизвикате неприятности, ако се оставите да ви се случи това, което ви е казала някоя врачка, без да вложите градивна мисъл да промените енергията към добро, същото е и тук. Чрез глаголицата се показва докъде може да се стигне, ако ние не вземем в управление кормилото на кораба на Светлината.

Какво, всъщност, означава толкова плашещата съзнанието ни дума а п о к а л и п с и с ? От гръцки означава О Т К Р О В Е Н И Е. И така, „Откровението на свети Йоан” е всъщност представяне на етапите, периодите през които ще премине съвременната цивилизация, но не и край на света, не ликвидиране на човешката цивилизация, а изчистване на онези, които служат на злото и насилието. Останалите ще се самоусъвършенстват и помъдреят.


Президентите на Франция за българите:
Шарл де Гол: „Българската държава е люлката на европейската култура и цивилизация” – 1962 г.
Франсоа Митеран : „...българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета...”

Не е ли срамота мащехата да обича децата на родната майка повече от самата тази майка? „Българино, знай своя род и език...” и ще се отърсиш от вековните лъжи и унижения, ще прогледнеш и кръвта ти ще заври, защото вече чуваш духът на предците ти!

Да бъде!!!

понеделник, 28 юни 2010 г.

ПРИКАЗКИ ОТ „1001 ПРИЧИНИ, ЗА ДА СЕ СЪБУДЯТ И ПРОГЛЕДНАТ БЪЛГАРИТЕ” - ВТОРА ЧАСТ

РАЗБИВАНЕ НА ЛЪЖАТА ЗА СЛАВЯНО – БЪЛГАРИТЕ

ДА ПОВЕДЕМ КОСМИЧЕСКИЯ СИ КОРАБ
В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА


ИСТИНАТА винаги е очевидна и простичка. Човешкото деструктивно мислене е това, което я прави сложна и завоалирана. Но за кого ТЯ е невидима и неразбираема? - За духовно бедните, заблудените, за онези, които са доволни само да има хляб и зрелища, па нататък – каквото ще да става; нали все някога ще се умира. Това беше грижата на Партията - хранителка, партията,велика, която водеше „нашия победен строй”- кроткото и блажено живуркане под нейното крило. За каква победа? Накъде? И само тя ли така разсъждаваше или бе взела пример от някъде по- назад във времето...

Завесите на атеизма се вдигнаха и отдавна можем спокойно и на глас да си говорим за Бог, Библия, Отвъдно, Свещено, Създател, Природа, Свръх- и т.н. Но образователната система и културната просвета, държавната политика все още като че ли се страхуват да говорят.....ИСТИНИ.

СПОРЕД БИБЛИЯТА:

„1. В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
2.То беше в начало у Бога.
3. Всичко чрез него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.
4. В него имаше живот и животът беше светлината на човеците.
5. И светлината в мрака свети и мракът я не обзе.
................................................................................
14. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца...”

СПОРЕД ТЪЛКОВНИТЕ РЕЧНИЦИ:

Словене - говорене
Слово - ума, реч, говор, език, израз Словообразуване - Образуването на думи от представки, наставки и основи (корени)
Словосъчетание -- Съединение най-малко на две самостойни, пълнозначни думи, които образуват смислово и граматично единство
Дар слово --Умение да се говори изящно и убедително.
Свобода на словото -- Право да се говори и пише свободно, без ограничения
Славословя -- славя, величая, прославям, хваля, възхвалявам, възпявам
Благослов -- Въздигам в небесата ( някого с похвални думи); да кажа добра дума за някого; благодарене за нещо добро
Богослов -- Което се отнася до божието слово и учение, основаващо се на текстове,приети за свещено откровение
Словарь(рус.) -- речник


СПОРЕД ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
„ История СЛоВЕНО-БОЛГаРСКАЯ”
или „СЛАВНО БОЛГАРСКАЯ”)

„ О народе и о царей и о светих БОЛГАРСКИХ и о въсех деяния и бития БОЛГАРСКАЯ, събрано и нареждено Паисием иеромонахом......събравшаго историю сию в лето 1762 на ползу роду БОЛГАРСКОМУ"

„За БЪЛГАРСКИЯ народ, царе и светии и за всички БЪЛГАРСКИ деяния и събития,събра и нареди Паисий иеромонах,..........събра тая история в 1762 година за полза на БЪЛГАРСКИЯ род.”


„Внимавайте вие, читатели и слушатели роде български,който обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род....."
Ако историята ни е слАвЯно- българска, защо никъде в своето произведение Паисий Хилендарски не казва, че това е история за славянобългарските царе, защо не говори за славянобългарски патриарси, че те са имали славянобългарски кондики...? Защо вечния ни съперник – Византия, колкото и нейните хронисти да са недолюбвали българите, никъде не са писали, че е сключвала договор със славянобългарската държава?
Ами други наши будители:
Отец Спиридон от Габрово, който точно 30 години след Паисий, през 1792 г., пише “История во кратце о болгарском народе словенском”,
Христаки Павлович - през 1844 г прави първото печатно издание - преработка и допълнение на Паисиевата „история” под заглавието “Царственикъ или Исторiя болгарская”?, която учи "от где са болгаре произишли, како са кралоствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго подпаднали.
(но Не и славяно-болгарская). Къде е? И има ли я в днешните български учебници?

Иван Вазов: „Епопея на забравените – Паисий”:
"....От днеска нататък българският род история има и става народ!....
.....Нека всякой брат наш да чете,..
....че и ний сме дали нещо на светът
и на вси Словене книга да четът;
и кога му викат:"Българину!”, бесно
той да се гордее с това име честно....”

Като един съвременен човек, служещ си с положителната страна на интернет, реших да проверя дали случайно, „не изоставам” от света на речниците и потърсих, в „онлайн книжарница” „славянски речник”( но не за да убедя себе си, а за да изложа факти). И какво мислите излиза: старобългарски речник; чешки речник; гръцко-български речник; учебен речник за правопис, правоговор и пунктуация; правописен речник на българския език и т.н., и т.н.. После - в друг сайт за „Книжарница с 20 000 книги”! Пак същото. Добре, нека да потърсим , например, българо-славянски речник. Резултатът - всякакви речници и помагала, но не и това, което търся. Ами как да има? Това е все едно в България да започне издаване на българо – шопски, българо-родопски, да не изброявам нататъка, речници и разговорници. Английско- български речник и разговорник има, защото обслужва националностите от съответните ДЪРЖАВИ.. Българо-италиански и т.н. – също. Но няма държава Славяния, която да има каквито и да е културни, икономически и политически отношения с държавата България, за да е необходимо да се изучава славянски език. Има Чешки Културен Институт, например, и съответно – може да има чешко – български речник, защото има Държава Чехия, с която имаме съответни отношения и т.н. Държавите Словакия, Словения, Македония се създадоха, ясно защо. Политиката си е мръсна работа.
Защо азбуката от Константин – Кирил се нарича ГЛАГОЛИЦА (църковно”славянски” речник: Глагол – слово; реч.Глаголати – (да) говоря; (да) разказвам . А в съвременните граматики на който и да е език с „глагол” означаваме дума, която показва извършване на „действие”. За да извършим едно действие, представата за него първо е сътворена в мозъка ни, в мисълта ни. Целият смисъл е в ТВОРЕНЕТО на Добро, на Любов, на Истина. („.... РЕЧЕ БОГ: да бъде светлина. И биде светлина. ..... И РЕЧЕ БОГ: да има твърд посред водата, и тя да дели вода от вода. ( Тъй и стана).......) „Славяните” са всъщност не други, а скитите, хуните, сарматите, венедите, латвийците и всички останали етноси, под които днес разбираме „славянската раса”. Понятието „славяни” (съществително име) е служебно име на първите християни в Европа(сменете ударението върху „а’ и смисълът ще се промени, получава се глагол, т.е. действие, което правим с речта- „слАвя”). „Славяни” в древността е понятие за етнос, заради първоизточника, с който се самоопределят – Словото. Коренът „слово”е очевиден.
На украински, например, думата „слАвя’ се превежда „хвалити”, т.е. – хваля(някого , нещо) ; на македонски:)))– „слава”; на руски - „хвалить”; на чешки – „chvála” и т.н. Това е едната страна. Но има, обаче, и друга, заради която дадох тези примери.
За какви слАвЯни, изобщо, става въпрос в историята на човечеството, като в историческите хроники за племената, включени във Византийската империя, се говори за склави –„светлокоси роби” , където недвусмислено се е имало предвид точно тези племена
„sclavus“ в средновековния латински се обозначава РОБ;
"slave" , от “sclave“в средновековния английски– също РОБ, в съвременни английски език.

Справка:

РОБ
sklave – немски
slave – англ.
esclavo – исп.
schiavo – итал.
esclave - фр.

СЛАВЯНИН
Slawisch - немски
Slav - англ.
Eslavo - исп.
Slavo - итал.
Slave - фр.

Както се вижда, това са западни езици, определяни като романски езици, със съответното наименование за „славяни”, произлизащо от общ корен, със смислово значение на „роби, слуги”, най- общо казано.
Какво е названието за „славяни” на близките на нас източни езици. Давам само два – три примера.
Чешки - „славянин”, „славянски” – Slovan ( с ударение на „О”)
Но Slovan произлиза от - slovo„дума” и смислово се доближава до „такъв, който се „именува, назовава”, „наричан”, „назован”, „назван”
Хърватски –"дума" - "riječ" ( реч); "славянин" – "Slavena" (с ударение на „а”)
Украински – "дума" – "слово"; "славянин" - Слов'янин ( с ударение на "О")
Полски – "дума" – "słowo"; "славянин" – "Słowiański" (с ударение на "О")

Извод: тези и другите т.н. „славяни” са националности, които се назовават, чехи, поляци, сърби, руси, украинци и т.н.и имат общи звукови характеристики, защото, колкото и невероятно да звучи, но имат общо предназначение, световна човешка мисия и тя е: да носят и да разпространяват-СЛОВЯТ, ГОВОРЯТ,ПИШАТ, ПЕЯТ-СЛОВОТО Божие. Затова Константин -Кирил Философ прокламира някога свещената Глаголица. А защо трябваше да бъде дадена на българите, да тръгне от тях, ще се разбере по- нататъка. Осъзнаването на разликата между SLAVE и SLOV-O- е от фундаментално значение за тези народи. Единият корен означава едно, а другият – друго. Ако все пак тези народи държат да се наричат с едно общо наименование, то тогава по-подходящо би било да се наричат СЛОВЕНСКИ народи, но по отношение на езика, там няма логика да се определя съществуването на такъв език. Защото никога не е имало и сега няма държава Славяния.

Дали има прилика между значението и звуковия състав( аналогично на горния пример) между думите „раЯ” (както сме били наричани от турците) и „българи( -н)”? Аз лично не виждам прилика и дори на ум не ми е минавало някога да правя каквато и да е съпоставка между националността „българи” и социалното положение на хората от националността „българи” по време на турското робство. Ако някой реши да ме поздрави с Ден на културата и писмеността на „раята”, изобщо няма да ми бъде приятно. Да не говорим, че ако се бяхме запазили като съзнание и понятие „рая”, днес изобщо нямаше да коментираме за писменост, култура , национално самочувствие, истината за историята и т.н., просто, защото самосъзнанието ни на БЪЛГАРИ отдавна е щяло да бъде изтрито. Но то НЕ Е, благодарение на СЛОВОТО, БЪЛГАРСКОТО слово, което е струило от устата на дедите ни, което се е пеело и говорело в ниските български християнски черкви, в домовете.на дедите ни..... А днес, видите ли, честваме ден на славянската .....извинете, на РОБСКАТА или ПОРОБЕНАТА писменост и култура..........в БЪЛГАРИЯ. О, не!!! Ако се опрем на горните доказателства и на римското право, ( “славяни” - servus schiavismo sclavus) излиза, че поне от 1945 г. до ден днешен честваме и ВЪЗХВАЛЯВАМЕ по този начин ДУХОВНОТО РОБСТВО, НЕ САМО НАШЕ, НО И НА БРАТСКИТЕ НИ НАРОДИ. Господи, прости ни невежеството! Изследователите са на мнение, че след покоряването на траките от Рим, те започват да бъдат наричани и “склави”, а част от тракийските племена се изтеглят на север и след векове нахлуват обратно на Балканския полуостров, но вече назовавани като “склави” (светлокоси роби) и “нечестивци”- от църковниците-хронисти, заради НЕизповядване на установената вяра. За пръв път думата славяни – в смисъла на етнос, влиза в политическа употреба през 1593г., като дотогава „slavi” е всъщност -„sclavi (роби от латински) и точно тази дума се е използва във византийските извори.

Каква култура са оставили т.н. „славяни”, коя е била или е държавата им, къде е материалното им историческо богатство- наследство ( на територията на България където копнеш – все материално богатство , я от траки( в повечето случаи), я от келти); къде са писмените хроники, докаващи, че трябва да се обръща толкова огромно значение на „славяните” и доказващи, че с тях е трябвало макар и част от света , тогава, да се съобразява; къде са доказателствата, че „славяните” са писали история със своята държавна политика и дипломация или на бойното поле, или „взимали са дарове от силни...”и в крайна сметка, са имали значение за хода на човешката историята в определен момент...? К Ъ Д Е ?!

ДНК изследвания за българите:
„ National Geographic”
42 % траки
17 % келти
17 % пеласги
12 % „славяни”
12 % „прабългари”

„Игенеа” – швейцарски институт по генетика
49% траки
15 % „славяни”
15 % гърци
11 % древни македонци( ? )
8 % финикийци
и др.

И третият мощен, може би най – мощния аргумент за това кои , откъде са българите и че НЕ сме СЛАВЯНИ, е не друго, а днешната ЖИВА РЕЧ, ЖИВИЯТ ни днешен Е З И К, на който говорим във всеки един момент..

Този най – силен аргумент се отнася до структурата на езика. Какво ще рече това?
Под структура на един език се има пред вид неговата граматика:

- морфология ( наука за най-малките части( морфеми) на думата, които имат собствено значение : представка, корен , наставка, окончание);
- синтаксис ( наука за свързаната реч, въобще за законите и правилатъа за свързване на думите в словосъчетания и изречения );
- фонетика ( наука , изучаваща звука и звуковите промени в думите)

Българският език е АНАЛИТИЧЕН . Аналитичен език е този, в който огромно мнозинство от морфемите са свободни и се считат за напълно самостоятелни и смислени „думи“. За разлика от това, в СИНТЕТИЧНИЯ език една дума може да е съставена от слепени една за друга или слети в едно морфеми, които обозначават синтактичения смисъл на тази дума. В аналитичния език НЯМА падежи ( дателен, винителен...), а има предлози, чрез които се осъществява смисловата връзка между думите. Например за притежание, използваме предлога „НА”
„Чашата НА Иван”.
В руския, например, който е СИНТЕТИЧЕН език, както и останалите „славянски” езици, не се използват предлози. Напр.: Сочинения ПушкинА. Тук притежаването се изразява чрез окончанието „А” в края на думата Пушкин . С други думи, в нашия език всяка смислова единица се пише отделно и си има своето морфологично значение. Такива АНАЛИТИЧНИ езици са Френския, Италианския, Испанския и др., които са наследници на също аналитичния келтски език, към който се отнасят езиците на ирландци, шотланци, уелсци, бретонци.Китайският език също е аналитичен.
Въпреки, че сме заобиколени от националности със синтетични езици, въпреки, че при хилядолетните придвижвания из Европа и Азия българския народ се е докосвал, неминуемо, до националности с такива езици, лексикално може да има в речника си подобни или същи думи на тези народи, но СТРУКТУРАТА си е останала непромененна. И това е така, защото езикът ни е много, много стар. Еволюцията на езиците върви от синтетизъм към аналитизъм

Събирайки на едно място ДНК резултатите, френологичните резултати, аналитичната структура на нашия съвременен език,както и археологическите паметници, които постоянно се разкриват, се получава непоклатимо доказателство, че в произхода си нямаме „славянски” корен, а сме древен народ и преки наследници на траките И ако някога Св. Константин – Кирил Философ защити и доказа необходимостта от ГЛАГОЛИЦАТА, то е защото слОвенските народи, водени от българския народ, всичките взети заедно имат Космическа задача, мисия, свързана с развитието на човечеството.
Глаголицата е свещено слово, което ни води по пътя. И ние трябва да го запазим чисто. Употребявайки го всеки ден, всяка минута, ние БЪЛГАРИТЕ, всъщност, отправяме в пространството хармоничните вибрации, които все още държат света. Случайна ли беше идеята да се изпрати в Космоса „Излел е Дельо хайдутин”? Каквото мислим и говорим, след време се връща като бумеранг материализирано: „...И Словото стана плът и живя между нас,пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му...”
Припомнете си българските поговорки в този смисъл.
"...Българите са в основата на човешката цивилизация. Изясняването на нашия произход поставя редица въпроси в изясняването произхода и на другите народи от индоевропейското семейство." - Иван Желязков

Ще си позволя едно малко отклонение, но много на място, към българските ни просветители:
Съвременните учители са тези, които трябва да проумеят всичко това, защото от тях в училище зависи как ще преподават този език, колко отговорни и строги ще бъдат по отношение на изискванията за знанията на българите по правоговор и правопис, по българолюбие. И второ: От тях, обединени, зависи да изискат от пряката им институция, на която са подчинени, да защити БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, защото и днес е актуално стихотворението на Иван Вазов
„ Българският език”:
„Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни
................................................
Език прекрасен, кой те не руга
И кой те пощади от хули гадки?
................................................
Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива-
От руйни тонове, какъв разкош,
Какъв размах и изразитост жива
.................................................
Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални:
и чуждите, и нашите във хор,
отрекоха те, о, език страдални!...”

Пишейки на латиница в чата, децата още повече губят представа за начало и край на изречение; правилата за звучни и беззвучни съгласни ( кога се пише В и кога Ф – например)
Безстойностните предавания по ТВ безпрепятствено бомбардират съзнанието и съответно паметта, с вулгаризми. А когато нещо се дава по телевизията или се говори свободно по радиото, значи е нормално, значи
„И аз мога да го правя. Тогава, ЗАЩО ми е да ходя на училище?
1.На улицата си продават дрога,
2. На улицата мога спокойно да си ругая, да си псувам;
3. Щом в училищната тоалетна мога да си правя секс, значи мога и в тоалетната на всяко тротоарно или друго заведение да си го правя(а може би не е далече и времето, когато и на улицата ще се прави това);
4. От интернет мога да си решавам тестове по математика, „български език” и т.н., даже ще си сравнявам отговорите;
5. Пак от интернет за някакви си там „презентации”(колко погрешна е представата на децата за тях) мога да си тегля информация и да ми пишат шестица, на това, което ще предам като мой собствен труд.
6. Да продължавам ли???”

Е, дами и господа учители, директори, дали така, както я е подкарала държавта и вие като будители, скоро ще имате ученици и съответно, ще имате ли нужния хорариум, за да Ви се определят заплатите...Кого ще обучавате в училище....Дали , изобщо ДЪРЖАВАТА ще има нужда от него....скоро?!

Погледнете няколко години напред. Особено младите просветители!!!

Но, да се върнем на темата за слАвЯнството, защото оттам идва цялата ни съвременна беда. И пак там е разковничето – да обърнем НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, всичко на 360 * , за да си подкараме кораба- космическия, в правилната посока. Ние сме ДЛЪЖНИ да го направим, независимо дали другите народи го знаят (това дори не е и нужно; нямаме потребност от тиквени медали). Няма безплатен обяд. Ние сме тук, на ЗЕМЯТА, защото така трябва да бъде, не ние го определяме, но ние трябва да си платим за шанса, че сме на тази красива планета. Имаме хубава поговорка:
„Не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава”


Кой и защо имаше и има полза от
СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКА
култура, държава, просвета,
книжнина, азбука и .т.н.?
И докога ще продължаваме да даваме баницата?

Поколението, родено до 1980 год. пееше „Върви народе възродени” с преиначен текст, обслужващ интересите на Великия „Славянски” брат. Ние пеехме
„..от длъжност неизменна воден –
напред и все напред върви...”

Естествено е да се чудим, ако мислим, разбира се, за каква длъжност става въпрос, на кого сме длъжници. Но когато сложим думите, които Стоян Михайловски е решил, че трябва да бъдат
„..от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!.....”,
то , тогава става ясно, човек има обосновката, защо трябва да се ВЪЗражда, какво е длъжен да направи, защото
„ Народността не пада
там, гдето знаньето живей!”

А как се придобива знание – чрез наука. А тази наука как достига до мозъка, за да я обработи той– чрез слово, писмено и говоримо. Машинациите в текста не спират до тук. Ха сега открийте следващите разлики и вижте каква приятна гимнастика на мозъка, колко е приятно да потъваш в самодоволно подиграване с паметта на истинските ни ВЪЗРОЖДЕНЦИ и БУДИТЕЛИ.:

„Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
Ведно със другите славяни
Кръстосай дух със огнен меч.”

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!

Мислите ли, че Великая Русь би се унижила да признае, че някой някога я е владеел с меч, та сега трябва и духовно да я владее...Искрената ми почит към онези хиляди руси и не само руси, които оставиха костите си по нашите земи. Политиката не подбира свои и чужди. Затова кръвта, дадена от наистина братския нам народ, няма нищо общо със замисъла на неговата държавна политика.

Заключение, без коментар:

ПЕТЪР ДЪНОВ – „ Българската Душа” :
- „Българският език е най-точният език, на който могат да се предават окултните закони и Словото на Бога, защото българския народ е най-древния народ на земята"
-„ Разумните сили в Природата са подготвяли българите от преди 5400 години за сегашната им мисия...... подготвянето на следващата култура .... Нашата съвременна култура започва от края на Средновековието (1413 г.). 2160 години по-късно (около 3573 г.) ще започне Шестата култура – културата на братството и любовта, намираща се под знака на Водолея..”
( Марияна Везнева казва, че всеки символ от глаголицата съответства на период от 100 години. Това, и думите на Учителя би трябвало да ни наведат на мисълта колко дълго е отредено на българите да съществуват, за да си изпълнят задачата, за която са пратени.)
„ ... Семената на тази бъдеща, (славянска) култура са били посети преди 5400 години и задачата да я подготвят е била дадена на българите. Тази подготовка ще продължи още 1600 години – до 3573 година, така чe цялостната подготовка трае 7000 години.”
-„....Избрахме българския народ, понеже той представлява черния дроб на човечеството. Ние дадохме божественото учение на българския народ и така лекуваме черния дроб на човечеството. Ако България възприеме новия мироглед, новия морал, новата религия, новата наука за живота, то българинът ще се излекува, а заедно с него ще се излекува цялото човечество. Българите направиха нещо за света чрез богомилите. Това, което изнесоха е принципът на свободата. Непослушанието на българите( властта тогава) и гонението на богомилите, които носеха едно Божествено учение,....доведоха до вътрешна разруха и до падането на България под турско робство за 500 години....за това изгонване българите платиха....защото, когато един народ не приложи Великото, Божественото Слово, което му се праща от провидението, и не приложи това Велико Слово в живота си, бива изоставен да понесе последствията на своята неразумност и тогава го постига най – голямото зло.”
- „...Всеки народ е призван в света за една велика мисия. И всеки човек е призван да извърши една велика работа, една Божествена работа. Бог иска (славяните) да изпълнят една мисия. Българите са пионери сред (славяните). В реда на нещата е всички южни (славяни) да се обединят ДОБРОВОЛНО. Ако не го направят, тогава ще ги заставят. България ще бъде духовен кредитор, духовен разсадник за целия свят. (Славянството) ще бъде ковачницата на новата култура. А след това ще дойде шестата раса.

В А Н Г А :
„...Българското писмо е едно от най – старите на Земята. ......Българите ще станат духовни водачи на човечеството, защото са съхранили качества, които другите народи нямат. ....Ние сме много стар народ и това един ден ще разберат всички. .....Нужен ни е един Бог, един вледетел и единен български народ. Гордейте се, че сте българи! Не отстъпвайте от род и родина! Не се продавайте на Америка за пари......Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите.....”