понеделник, 22 ноември 2010 г.

ДЕТСКИ НАДБАВКИ = ВАКСИНИ + ЦИГАНСКИ ЕТНОС
НАМЕРЕТЕ НЕИЗВЕСТНОТО Х - БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД С БЪЛГАРЧЕТАТА

автор: Камен Спасов

ДО:
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
Медиите в България
в.”Будилникъ”

КОПИЕ ДО
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
kъм Европейския парламент
Комисия по заетостта и социалните въпроси
към Европейския парламент


С постановление № 53 на Министерски съвет от 01.04.2010 г, за Изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
и обн. в ДВ бр.27, 09.04.2010 г., се направиха промени в Чл. 26 Приложение №1; Чл.27 със създадените нови ал. (3), (4), (5) , като към това се добави и промяна в
Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Глава трета, Чл. 17, ал.(3), в която се създаде нова т. 12
Тези промени насочват вниманието към мисълта, че Държавата налага неадекватни законови мерки спрямо граждани, които си изпълняват абсолютно съвестно задълженията и живеят според законите в нея. Вече за да се вземе заем от държавата, в размер на хиляди левове, изискванията са незначителни , в сравнение с тези, с които всеки родител трябва да се съобрази при кандидатстването за сумата от 35 лв./мес. детски надбавки.

Госпожи и Господа държавници,
Докога животът на мнозинството в България, ще трябва да се съобразява и нагажда спрямо низшия начин на живот, мислене и поведение на циганското малцинство у нас??!!
Тъй като извивате ръцете на родителите, които все още сме мнозинство, спрямо родителите от циганския етнос и живеем според ЗАКОНИТЕ в България, то – имаме правото да си позволим, например, следното в защита правата на децата си:

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ БЕЗПЛАТЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ДО 18 год възраст Издава се на ............................................................................... в уверение на това, че ученикът /- чката/ не получава от държавата чрез родителите си полагаемите му / й / се детски надбавки, поради упражненото от родителите право и задължение да се грижи за просперитета на детето си, както и право на защита и закрила здравето му по силата и смисъла на :
- Глава първа, Чл. 6. (1), (2); чл. 4 (2) от Конституцията на България;
- Глава първа, Чл.1 и 2; Глава втора, Чл.5, 6(2)от Конвенциата за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината;
- Чл. 18 и чл.24 от Конвенцията за правата на детето

Уверението да послужи пред служителите от Министерството на транспорта до момента на отмяната на сега действащото изискване - при кандидатстване за социални помощи да се представя служебна бележка за извършени задължителни имунизации.

Издава: Законен Гражданин на Република България, законен родител ( настойник ) на детето и единствено пръв отговорен за здравето и пълноценното му развитие.

Горното Удостоверение всеки български гражданин има правото да го издаде на детето си поради, факта, че държавата съзнателно толерира увеличаването на циганското малцинство в България и нарушаване на законните човешки права на МНОЗИНСТВОТО.

Циганско малцинство - етнос
хигиена  Не поддържа
жилища  Обитава Незаконни постройки 
образование  Отказва задължителното държавно образование
работа  Отказва по програмите за заетост(Закон за социалното подпомагане, Чл. 12б (2) -Лицата по ал. 1, отказали участие в програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една година.) 
данъци  НЕ плаща
Заплащане ток, вода и др  НЕ заплаща и никой не търси сметка за това
Контрол на раждаемостта  Безконтролна – с цел детски надбавки. 
Живее от детски надбавки  ДА 
Просия  ДА
Грижа за просперитета на децата си  НЕ
Съзнателно осакатяване на децата си  ДА
Съзнателно осакатяване на собствените си тела  ДА
Демонстрация по улиците на гноящите си рани ДА

Българско мнозинство - народ
хигиена  Да - поддържа
жилища  Обитава законно жилища
образование  Праща децата си на училище
работа  Работи, не отказва или ако отказва, търси самостоятелно друга работа
данъци  Плаща
Заплащане ток, вода и др  Плаща
Контрол на раждаемостта  Средно 2 деца в семейство 
Живее от детски надбавки  НЕ
Просия  НЕ
Грижа за просперитета на децата си  ДА
Съзнателно осакатяване на децата си  НЕ
Съзнателно осакатяване на собствените си тела  НЕ
Демонстрация по улиците на гноящите си рани  НЕ

Дами и господа държавници,
НЕ ВАКСИНИТЕ ЩЕ ПРЕДПАЗВАТ ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО ОТ ДЕТСКИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ, А ХИГИЕНАТА, НАЧИНЪТ НА ХРАНЕНЕ , ОБРАЗОВАНОСТТА И ДР. ДОКАТО ТОВА НАСЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННО ОСАКАТЯВА КАКТО СЕБЕ СИ, ТАКА И ДЕЦАТА СИ , С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ДЖЕБЧИЙСТВОТО И ПРОСИЯТА, КАКВИТО И КОЛКОТО ВАКСИНИ ДА ИМ БЪДАТ СЛОЖЕНИ, ТЕ ЩЕ СИ ОСТАНАТ РИСКОВ КОНТИНГЕНТ ЗА ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ, защото едно сериозно и нелекувано дълбоко възпаление разрушава организма, дори и да е ваксиниран. НЕ ТЪРСЕТЕ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ!!!
Статистиките показват, че заболеваемостта и смъртността при болести като коклюш, дифтерия и др. намаляват поради подобряване на условията на живот (хранене, хигиена и т.н.) преди въвеждането на съответната ваксина. КОЙ в България живее при ниски условия на хигиена и кому е изгодно цялото българско население да бъде поставяно под един знаменател, когато става въпрос за задължителното ваксиниране на децата?
С изискването в България да се представя документ за извършени задължителни имунизации, при кандидатстване за детски надбавки, явно се нарушиха гражданските права на родителите, живеещи според Законите в държавата, а с това – и правата на техните децата, по силата на следните законни документи:

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.) :
Глава първа
ОСНОВНИ НАЧАЛА
Чл. 6. (1)
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 4. (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА
Приета на 578-то съвещание на Представителите на министрите, 13-20 Ноември 1996 г. „ Държавите-членки на Съвета на Европа, другите държави и Европейската общност, подписали тази Конвенция, както и решени да вземат мерки в областта на прилагането на постиженията на биологията и медицината, които мерки биха гарантирали защитата на човешкото достойнство и правата и основните свободи на личността, се договориха за следното:
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1.
Предмет и цел Страните по настоящата Конвенция защитават човешкия индивид, неговото достойнство и идентичност и гарантират на всяко лице, без дискриминация, зачитането на неговата неприкосновеност и на другите му права и основни свободи по отношение на прилагането на постиженията на биологията и медицината. Всяка Страна предприема във вътрешното си право необходимите мерки за осигуряване прилагането на разпоредбите на тази Конвенция.
Член 2. Върховенство на човека
Интересът и благото на човека имат преимущество над интереса на обществото или този на науката.
Глава втора
СЪГЛАСИЕ
Член 5.
Общо правило
Всяка интервенция, свързана със здравето се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице.
Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки момент
Член 6. Защита на лицата, неспособни да дадат съгласието си
2. Когато според закона непълнолетно лице е неспособно да даде съгласието си за дадена интервенция, тя не може да бъде извършена без разрешението на посочения от закона негов представител, власт, лице или инстанция. Мнението на непълнолетно лице се взима предвид като фактор, чиято определяща сила нараства с възрастта и степента на зрялост на лицето.” ( Чл. 58 от Закона за здравето, определящ имунизациите като задължителни, все още не е приведен в съответствие с тези разпоредби и противоречи на правата и свободите на човека, във връзка с постиженията на биомедицината, залегнали в конвенцията. )

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Член 18. Отговорност на родителите
Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето отглеждане и развитие, както и за закрила на твоите висши интереси. Държавата оказва подходяща помощ на родителите при отглеждане на децата, като създава служби и инсти­туции, които да бдят над теб.
Член 24. Здраве и право на достъп до здравни услуги.
Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. Твоята държава ще се бори за премахване на традиционни практиkи, които са вредни за здравето на децата.

НИЕ, РОДИТЕЛИТЕ, НА БАЗАТА НА ЦИТИРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИМАМЕ ПРАВО:
- ДА ОТКАЖЕМ, безпрепятствено, ваксинация на децата си, поради факта, че се грижим за здравето и хигиената на децата си;
- ДА ОТКАЖЕМ, безпрепятствено, ваксинация на децата си, поради факта, че сме първите най-преки отговорни хора за тяхното здраве и правилно развитие;
- ДА НЕ БЪДЕМ санкционирани по никакъв начин, в това число и социалнен, за това наше право;
- ДА НЕ допускаме тези отрови в организма на своите деца;
- ДА предотвратим въвеждането на задължителни ваксини, съдържащи ГМО компоненти; - ДА НЕ бъдем участници в този мръсен бизнес, който пълни гушата си за сметка на здравето на поколенията;
- ДА СИ ТЪРСИМ правата според
* Конституцията на България;
* Конвенциата за защита правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината;
* Конвенцията за правата на детето;

Живак, алуминий, формалдехид- тези вещества се съдържат във ваксините като консервиращи вещества. Те влизат в още бебешкото телце на детето.
Генетично модифициран вирус на свински грип- това съдържа , например, противогрипната ваксина срещу свинския грип.
Аутизъм - Тази болест се появи за пръв път веднага след въвеждането на ваксината против коклюш
Алергиите – появиха се след масовото въвеждане на ваксинациите поколение след поколение.

В Германия, Люксембург, Великобритания, Холандия,  Португалия, Испания, Австрия, Норвегия, Филандия и повечето демократични европейски държави ваксините са препоръчителни и никой не може да насили родителите да инжектират децата си с тях. Във Франция, Белгия и Италия само някои от ваксинациите са задължителни, но социалните помощи по никакъв начин не са обвързани с това дали детето е ваксинирано или не.. Ваксините по света са задължителни в слабо развити и бедни държави. Въпреки поставените имунизации, в много „бели“ страни все още се вихрят такива болести като туберколоза и менингит и то - при ваксинирани деца, като има и смъртни случаи. НО човечеството не получава нужната информация абсолютно тенденциозно. У нас няма никакъв механизъм, по който да се обезщетят пострадалите и увредените от ваксинирането деца и възрастни.

П И Т А М Е :
Къде е българското законодателство, което да задължи ЦИГАНСКОТО МАЛЦИНСТВО да се образова, да работи, да следи за хигиената – своята и на децата си и да налага санкции за всичко, с което циганския етнос вреди и е престъпно спрямо другата част от населението в държавата/??!!
ДЪРЖАВАТА ПОЗВОЛЯВА
циганското малцинство безнаказано да мами и нея, и обществото.

От: Граждани на Република България, живеещи според Законите в държавата.
Ноември* 2010 год.