неделя, 6 март 2011 г.

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НОВОТО ВРЕМЕ НЯМА ДА ТЪРПИ СТАРИТЕ ОСНОВИ, ВЪРХУ КОИТО ЖИВЯХМЕ ДОСЕГА!!!

Гражданското общество в България напредва с бързи темпове. Един от показателите за това са идеи, предлагани от българите за българите.

" Независимо дали обществото се намира във време на криза или не, винаги стои въпросът за регулирането и контрола на власт имащите субекти от страна на гражданите. Това произтича пряко от изборното право на дееспособните лица. Освен правото да (не)избира власт, обществото има право и да упражнява мониторинг върху нейните действия и при несъответствие с гражданските очаквания, да упражни т. нар. обществен натиск. Субектът, който упражнява този обществен натиск, е прието да се нарича гражданско общество. То е вечната опозиция на всяка власт и именно затова не може да се обвърже с нито една политическа партия или властова организация.
Гражданското общество в България упорито алармира за видимото снижаване степента на образованост, грамотност и култура сред младежите, завършващи средно образование. Тази тенденция води към унищожаването на българската интелектуална мощ, което неминуемо ще доведе и до унищожаване на българския народ или в превръщането му в послушна пионка на чуждестранни политически интереси.

Настоящият идеен проект е протегната ръка от гражданското обществото в България към държавата за общи действия, с оглед спасяване на българското образование и осигуряване на бъдещ силен интелектуален потенциал на нацията, който да остане в България и да намери своята реализация на родна земя............"


СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава Първа : ОБЩА ЧАСТ

А. Защо е наложителна смяната на сегашните основи, върху които се гради образованието в България?.................................................стр.1

Б. Какво е необходимо като начало?...........................стр. 2.


Глава Втора : ОСНОВНИ ОПОРНИ ТОЧКИ

А. Образование..............................................стр 3

Б. Култура..................................................стр. 8

В. Здраве...................................................стр. 9


Глава Трета : УЧИТЕЛСКИ КАДРИ ; ДИРЕКТОРИ...................................................стр. 10


Глава Четвърта : ПРИЛОЖЕНИЯ –към глави от първа до трета

Приложение № 1 – към глава Първа, ..........................стр. 11

Приложение № 2 – към глава Втора, т. А...........................................................стр. 14

Приложение № 3 – към глава Втора, т. Б...........................................................стр. 17

Приложение № 4 – към глава Втора, т. В...........................................................стр. 17

Приложение № 5 – към глава Трета............................стр.18


Глава Пета : ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ВИСШЕТО

ОБРАЗОВАНИЕ................................................стр.19

Заключение. – ВИЗИТКА НА ДНЕШНАТА БЪЛГАРСКА МЛАДЕЖ ........стр. 20
От всички нас зависи ще имат ли нашите деца и потомци                                               достойно БЪДЕЩЕ и своя РОДИНА


                             Цялото съдържание на материала: 


- 1 -
Глава Първа
ОБЩА ЧАСТ

А. Защо е наложителна смяната на сегашните основи,
върху които се гради образованието в България?
Идеята за едно смислено и човешко образование и възпитание е Образованието да бъде подготовка за живота. Но онова, което може да хармонизира естеството на живота с това на човека , е СВОБОДАТА на духа, както и освободеното от най-вредните и несъстоятелни представи за живота и за човека СЪЗНАНИЕ.
Отношението към живота е най-базисната ценност, върху която се крепи всичко останало. Липсата на осъзнат усет за светостта на живота отваря вратите за всякаква пошлост, безнравствие, арогантност и деструктивност на човека и неговата личност. Свидетели сме на обезчовечаването на децата още в училищната възраст. Време е да поискаме да видим, че промяната може да стане и Е дело само и единствено на всички заедно. Българското общество ще продължава да тъне в духовна нищета , което пък е предпоставка за материална бедност, ако не се стъпи на смислено, модерно за времето днес, ефективно действащо образование.
В „ образователната система” на България, обаче, е игнорирано най-свещеното човешко право – правото на свобода на личността и на духовен живот. В този момент на българското образование му е нужна не просто някаква реформа, а същинска и същностна духовна революция, коренна промяна, поставяща всичко на нови основи и начала.
От много години насам по недопустим начин се пилее интелектуалния и личностен ресурс на нацията!!!
До момента, образователната система у нас е средство за доставяне на смляна информация в главите на учащите се, за насърчаване репродуцирането на чужди мисли, НО НЕ и РАЖДАНЕТО на свои. Учениците получават ненужно сложна за отделните класове информация, която не могат да
( или трудно) осъзнаят, поради факта, че не съответства на възрастта им. Стига се до абсурдното увеличаване броя на задължителни часове, изразяващо се във внедряване на нулеви часове, вместо те да бъдат използвани за часове по интереси. Училището трябва да е храм, дворец на съзидателна, познавателна и творяща живия живот дейност. Необходимо е творчество в образователния процес, което означава децата и младежите да се поставят в ПОЗНАВАТЕЛНА ситуация, в която те сами да открият и да усвоят съответните знания, под ръководството на учителя. Младежите посрещат отговорностите на живота с отчайващо малодушие, просто защото те не са подготвени за тях.
Липсата на адекватен учебен материал, на творческа свобода на преподаване, наличието
на псевдо свободата при съставяне на учебниците и др. подобни., доведоха подрастващите до абсурдното ниво на незаинтересованост към материала по който и да е предмет. Като следствие от това, от една страна, налице е ниското ниво на грамотност и култура, липса на реална готовност за вливане в живота, от страна на завършващите средното си образование българи, а от друга – зароди се вълна от необходимост от частни уроци за усвояването на материя, която БИ ТРЯБВАЛО да се овладее в рамките на ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО УЧЕБНО ВРЕМЕ през годините.
Навлизането в новото хилядолетие изкопа огромна пропаст между младите родители и децата им, които се появяват на бял свят с по-високо и по-дълбоко ниво на осъзнатост, много различно от това на родителите и обществото като цяло. Това са високо интуитивни деца, за обучението на които настоящата образователна система няма необходимите основи, върху които да работи с тях. За да се осъществят в живота, на тези деца им е необходимо в по-голяма степен вкарване на изкуствата в образователния процес. Затова:

Образованието в България, трябва да представлява
ЕДИННА СПЛАВ МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА и ЗДРAВЕ.

Живеем във време, в което всички – управляващи, учители, родители, здравни и културни работници, трябва да обединим своите мисли и действия, за да осигурим на децата на България една адекватна на новата действителност образователна система. Щом българските деца, отивайки да учат в чужбина, се нареждат в списъка на водещите по успех ученици и студенти, това означава, че действащата от години образователна система в България има своите пробиви, а ценните й моменти не се използват рационално от съответните кадри.  
- 2 -
Б. Какво е необходимо като начало?

1 Министерство на образованието, младежта и науката да въведе учебни предмети в задължителната програма, като:
 • Астрономия – начални понятия и познания;
 • Природна анатомия”;
 • Личност, семейство, общество, сексология”;
 • Философия на социалното общуване”
 • Морал, религия, ценностна система”
 • Българска историческа гордост”
 • Държава, държавност, народ”
 • Здравна култура”

Въвеждането на подобни нови предмети се налага от развитието на новото съзнание, което изисква ново възприемане на действителността, проникваща във всички сфери на нашето битие; разширяване границите на общочовешко общуване; нов подход към запознаване с понятия като вяра и религия, Космос, както и разбирането, че човекът е негова съставна част; отговорно отношение към здравето като условие за живот и усъвършенстване на личността .

 1. Министерство на образованието, младежта и науката да въведе учебни дисциплини под формата на факултативно обучение, като:

Математика”- с интересни методи за бързо пресмятане, сложни взаимозависимости в математиката, паралел с инженерство и проектантство, история на развитието на математиката, открития и т.н.

Български език и литература” – запознаване със списания на тема литература, език, природа; издирване и запознаване с ученическо творчество; по-задълбочени познания в изграждането и редакцията на литературен текст, поезия и т.н.

Чуждестранни езици и литература”

Конструктивно-технически дейности”

Приложни и художествени изкуства”

Танцови изкуства”

Музикално – певчески изкуства”

Спортни дейности”, както за двата пола, така и с подразделения за момичета и момчета; туристически маршрути, ориентиране и др.;

Фън шуй”- поради факта, че обхваща много науки и изкуства и учи как да се хармонизира и балансира средата и атмосферата на живот.- 3 –
Глава Втора
ОСНОВНИ ОПОРНИ ТОЧКИ

А. Образование
Б. Култура
В. Здраве
А. Образование

1. Образованието да бъде съобразено с трите 7-годишни етапа от формирането на човешкия индивид с присъщите им психически особености
а) от раждането до 7-год. възраст;
б) от 7 год. до 14 год. възраст:
в) от 14 год. до 21 годишна възраст

2 . Учебната програма да бъде разпределена в блокове дейности
( цикличност ) в рамките на една седмица или на два, три последователни дни :
Първа седмица (или 2-3 дни) – от сферата на хуманитарни предмети
Втора седмица ( или 2-3 дни ) - от сферата на изкуствата;
Трета седмица ( или 2-3 дни) – от областта на природо – математическия профил;
Четвърта седмица ( или 2-3 дни ) - дейности, свързани с природата, като в тези дни се търси
приложение на изучения материал по всичките дисциплини в трите седмици, целта е да се
осъществи и усети взаимосвързаността на всички предмети, тяхното единство и приложението
им в живота.

3. Придобиване на умения за адекватно прилагане на усвоените знания, чрез:
- тренировъчни занятия по различните предмети;
- пресъздаване на умалени модели житейски ситуации;
- предоставяне възможност на самите ученици да създават такива ситуации.

4.. Въвеждане на часове за пряк досег с природата през всичките сезони от годината.

5. Национално самосъзнание
а) усвояване на знания за съществуването на българския род отпреди хилядолетия,
б) усвояване на знания, както теоретически, така и практически, от сферата на българските народно художествени занаяти;
в) предвиждане на повече часове за познания и практически занимания от областта на българския фолклор - музиката, песента, танца, обичаите, поговорки и приказки;
г) запознаване с Глаголицата – един от най-важните писмени исторически паметници от историята на България, както и с нейния философски смисъл.

 1. Да се даде възможност на учениците от 8 клас нагоре да се включат със свои предложения за творчески дейности и начини, относно преподаването и усвояването на знанията.

7. Да се премахне порочната практика от последните години, в която вече още от 5-ти клас се изисква от децата да правят ДОКЛАДИ, свързани с материя, на която –
ПЪРВО: НЕ Й Е ОТДЕЛЕНО ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ
ВТОРО: ЛИПСВАТ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ ИЛИ НАБЛЮДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ МАТЕРИЯ, В КОИТО ДЕЦАТА ДА ДОСТИГНАТ САМИ ДО НОВИ ( свои ) ЗАКЛЮЧЕНИЯ.


 1. Широко приложение на мултимедията във всички предмети, с цел осъзнаване връзката им с природата като източник на живота и всичко, което произтича от него.
- 4 -
 1. ДРУГИ :
а). Узаконяване на варианта за обучение „Домашно образование”
б). Субсидиране от държавата на училища по Валдорфската система на обучение, както и други такива, доказали своята ефективност във водещи държави.
в). Предоставяне възможност и държавна подкрепа на българската интелигентна мисъл за създаване на български модел на училища по предходната подточка, като се създадат такива училища в няколко градове от страната.

А. 1. НАЧАЛНА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ
10. Обучението в училище да започва на възраст не по- рано от 6 – 7 години, изхождайки от природните закони за психическото и физиологическото развитие на човешкото създание.

11. Ако подготвителната група за училище е 5-годишни деца, то учебното съдържание от програмата на настоящия 1 – клас за бъдещите първокласници да бъде разпределен на 6 и 7 год. възраст.

12. В програмата за 1-ви и 2-ри клас да се предвидят часове по краснопис!!!

13. В програмата за 2-ри и 3-ти клас да се предвидят часове за преписи!!! Добре известна е огромната роля на зрителната памет.

14. Още в началното училище да се предвижда преподаването на знания за химическите и физическите процеси да става нагледно. Излишно се губят часове в четене в учебника на суха материя.

15. В 4-ти клас да се предложат паралелки с творческа насоченост, в които учениците, заедно с родителите, да изберат по-нататъшното си обучение.

А. 2. ПРИРОДН0 – МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ :
16. Да се премахне излишния материал от среден курс, който е от възможностите за изучаване на горен курс.

17. Преподавания във всички степени класове материал да се усвоява в тясна връзка със заобикалящия децата живот, а не да се преподава като суха материя.

18. Задължително в среден и горен курс да се предвидят лабораторни занимания, свързани с разбирането на химическите и физическите процеси около и вътре в нас.
19. В часовете за природни знания във всичките класове ( независимо как е озаглавен предмета), да присъства мултимедийно преподаване на знанията, с демонстрация на процеси, невидими за окото, невидими в ежедневието за обикновения ученик и възрастен..

20. Обучението за човека да се базира на достатъчно известната вече информация по отношение на това, какво представлява човешкото същество въобще. Да се изучава чрез мултимедийни средства материал от
- доказванията от Кирлияновата фотография и от налични вече апаратури, работещи по този въпрос;
- от резултатите след провеждани детоксикации на организма;
- животът на клетките - значението на храненето, дишането, мисленето и т.н., за да се поддържат хармоничните процеси в тях.
 1. Задачите по математика да се усвояват в тясна връзка с приложението в живота и да се извличат от действителността.
- 5 –

22. Да се осигурят достатъчно брой часове за автоматизирането на следните умения в математиката:
а). Превръщане на мерни единици от по - малки към по - големи и обратното;
б) Боравене с триъгълник, транспортир и линия, бързо откриване на прави ъгли и приложението им, както и на ъглите въобще в живота – стаите в клас, в дом и т.н.;
в) Боравене с формулите за лице на различни геометрични фигури.
От няколко години с този материал буквално се препуска, без да се даде възможност да улегне в главите на учениците.


А. 3 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
23 Образованието трябва да осигури възможности за развитие и стимулиране на изявите на ученическото творчество в областта на поезията, прозата, белетристиката.

24. Образованието трябва да даде висока грамотност и правилна, богата, красива и смислено подредена писмена и говорима българска реч.

25. Литературата да се овладява в по- тясно взаимодействие с театъра, киното, книгите от областта на художествената литература и съвременната българска стойностна публицистика.

26 За овладяване на уменията за водене на диалог, да се предвиждат часове за ученическо журналистическо обучение

27 Придобиване на знания за ГЛАГОЛИЦАТА - не само като още една българска азбука, но и за
нейното дълбоко философско значение.

28. Да се предвидят два пъти годишно часове за работа с месечни списания на теми екология, език, литература, общество.

А. 4 ИСТОРИЯ

29. Да се пренапишат учебниците по този предмет в частта му за „История на България”, по отношение на материала за произход и християнизация на българския НАРОД ( не племе ).

А. 5. ИЗКУСТВА – изобразително, приложно, конструктивно и др.

30. Да бъде включена повече колективна дейност в осъществяването на дадени образователни задачи. Така индивидуалните изяви и развитие ще бъдат подчинени на основната житейска философия : всичко е предназначено да радва и да ползва всички.

31. Стаите по музика, изобразителни дейности, художествено-литературно – театрални дейности да бъдат боядисани в свежи меки тонове, преливащи, за да създават нужната предпоставка за творчество

32 Стаите за литературно творчество да бъдат със съответни мини -декори, наподобаващи истинския театър или кино.

33. Образование чрез изкуство.

- 6 –
А. 6 МУЗИКА И БЪЛГАРСКИ ПЕСЕНЕН И ТАНЦОВ ФОЛКЛОР:
( Всеки клас може да бъде един своеобразен музикален колектив от диригент, оркестър, певци и танцьори )

34. Когато се изучава даден вид музика, да се предвиждат и часове, в които учениците практически да се вживеят в съответното време, за което тя е била характерна, да се провокира тяхното творческо мислене по какъв начин да я представят ТЕ САМИТЕ.

35 Часовете, предвидени за развитие на певческите умения да бъдат така редуцирани, че да се включват всички деца, съобразно индивидуалните им вокални способности.

36. От предвидените часове по музика да бъдат отделени такива, които да бъдат във вид на концерти от самите ученици.

37. Изучаването на хората от всичките български фолклорно области да става посредством демонстрация чрез мултимедия. Картихките в учебниците в никакъв случай не могат да предадат нито емоцията, нито красотата от движението на танца, нито

38. Децата да бъдат запознавани практически с музикалните инструменти. За целта да се предвидят обобщаващи уроци за група инструменти под формата на мултимедийно представяне на концерти или посещение на живо в концертна зала. Същото важи и за обобщаващи уроци в даден раздел от танцово и певческо творчество;

39. Да се дава възможност за композиторска изява от самите деца.

40. Включване на часове по паневритмия, като се прави връзка с предмета „Българска историческа гордост” – раздел Образование

А. 7. – ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ ( във всички класове ):

41. Приспособяване на помещения и стаи за часовете по трудовите дейности.

42. В часовете по труд, независимо какво заглавие ще бъде измислено за този предмет, децата трябва да конструират, да моделират, да изобретяват, да СА ТВОРЦИ.

43. Да се премахне излишното теоретизиране на чисто практическите дейности, характерни за този учебен предмет

44. Да се премахнат уроците, свързани с дейности, коита са ПОД нивото на съответната възраст!!!

45. Да се провежда адаптирано обучение в националните художествени занаяти, като за целта МОМН да предвиди необходимия бюджет за съответните материали или да потърси спонсорство. Държавата е длъжна да направи сериозна крачка към запазване на вече отмиращото национално богатство в лицето на народните художествени занаяти.

46. Осигуряване на възможности за развитие на конструктивно- логическата мисъл на децата от 14 – год възраст нагоре.

47.Наблягане върху Арт-терапия; Пясъчна терапия; Моделиране; Конструиране; Пластика; Работа с дърво и други природни материали; Умения в боравене с игла и конец. 
- 7 -

48 Осигуряване на възможност за представяне от самите деца на умалени модели – макети по дадени теми; изработване на материали, свързани с учебни предмети, декориране на стаите по предметите по изкуства и др.

49 . Усилено включване на дейности, свързани с работа с ръцете, с природните материали
( батик, макраме, карвинг и много още дейности ). Тези часове прекрасно могат да се съчетаят с часовете по приложно изкуство, правилно хранене, кулинария и т.н.А. 8 ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

50. Задължително във всеки час във всички степени на обучение да присъстват общоразвиващи упражнения за всички групи мускули.

51. В часовете по физическо възпитание да се предвидят такива, в които учениците да се запознават практически с начините за правилното дишане и тези практически познания и умения да бъдат свързвани чрез мултимедия с часовете по природни знания.

52. Широко да се застъпят дисциплините „гимнастика” и „лека атлетика”. Масово се наблюдава изкривяване на костно-ставния апарат и затлъстяване( особено сред момичетата ).


Според ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА, обн. – ДВ, бр. 86 от 18. 10. 1991 г.,
Чл. 14 гласи :
Училището и детската градина създават условия за нормалното
физическо и психическо развитие на децата и учениците”.
Към днешна дата, учениците, които излизат от училище след 12 клас, нямат необходимото хармонично физическо здраве и развитие, поради липсата на истинско физическо възпитание, както и необходимата здрава психична основа, върху която да изграждат бъдещия си, самостоятелно ръководен, живот.

  - 8 -

Б. КУЛТУРА

1. !!! Министерствата на образованието, на културата и на здравеопазването да изискат от националните телевизии и радиа да излъчват адаптирани за съответните възрастови групи предавания, насочени към образование, култура и здраве
- Да изискат премахване от националните телевизии на предавания до 23.00 часа, в които се толерира вулгарен език и безстойностно съдържание, тип - клюкарски предавания и др.
- Да се предоставят възможности самите ученици да водят културни предавания, адаптирани към тяхната възраст.

2. Широка културна изява на учениците и студентите на празниците 24 май и 1 ноември.

3. Възпитаване в осъзнаване и осмисляне на понятието ЛЮБОВ в неговото общочовешко измерение и нива на изразяване.

4. Култура на общуване и уважение към личността като към своето собствено АЗ СЪМ

5. Обучение в различните видове изкуства, според проявените заложби, в отделните възрастови етапи от развитието на децата;

6 *. Предвиждане на часове за целогодишни планови посещения на музикални и сценични представления и постановки.

7 *. Предвиждане в учебната програма на часове за обсъждане, анализи, дискусии, относно впечатления и осъзнати идеи от видяното и чутото в тези представления и мероприятия.

8. Часовете по български език и литература да бъдат посещавани от гости от областта на съвременната публицистика.

9. Да се използва популярността на интернет мрежата FACEBOOK за организиране и популяризиране на културни и образователни мероприятия, конкурси, проекти от самите деца и т.н. Де цата да се мотивират да пишат в интернет на български език.

10. Училищата да сключат договори с всички източници на култура – театри, опери, музеи и др. за посещения на определени постановки, изложби и др. от учениците през учебната година, съобразно учебния материал. При невъзможност за осъществяването им, да се осигурят съответно часове с мултимедийно представяне на дадения материал.

11. Ново представяне на историята на България, съществуваща като държава от няколко хилядолетия. Работата върху оформянето на чувство за национална гордост, както у децата, така и сред родители и общественост, трябва да стане приоритетна политика на държавата

* ЗАБЕЛЕЖКА: За предложенията по точка 6. и 7. ще се освободят часове като се премахнат сега съществувашите излишно претоварващи децата часове с материал, който не осигурява развитие на творчество и индивидуални качества у децата


Една личност може да бъде мотивирана за действие,
само когато вижда смисъла на това действие като
перспектива за нейното развитие и усъвършенстване!

- 9 -

В. ЗДРАВЕ :

Здравето е комплекс от духовно, емоционално и физическо здраве. Този комплекс може да се развие чрез:

1.. Образоване в човешки добродетели – съпричастност, отзивчивост, състрадателност.

2. В учебния процес да се използват научно – популярни филми за живота на нашата планета, за водата, за последствията от човешката дейност и др.

3. Часовете на класния ръководител да са часове за обучение в разбиране на последствията от проявената агресия, спрямо съучениците и околния свят.

4. Да се въведе предмет по „Здравна култура” ( вж. ОБЩА ЧАСТ, Б.1.)

5. Към учебната програма да се въведат като допълнителни свободно избираеми часове:
- паневритмия;
- дейности, развиващи хармонично двигателната система на подрастващите организми;
- бойно изкуство на прабългарите, което е послужило като основа за развитие на познатите ни бойни изкуства от Изтока.

 Глава Трета

УЧИТЕЛСКИ КАДРИ
ДИРЕКТОРИ

 1. Да се прилага принципа на конкурентност и мандатност на директорите на детските градини и учебните заведения.

 1. Организиране на семинари, лекции, свързани с тези наложителни нововъведения в учебните програми.
3. Министерството на Образованието, младежта и науката да предложи на министерствата на Културата и на Здравеопазването съвместно да издирят и да предложат на специалисти по природо – математическите, хуманитарните и биологическите науки да ръководят тези семинари.

4. Преосмисляне на учебните планове и програми в техните основи, а не само хирургически намеси.

5. Водещият смисъл на заниманията в училище и ВУЗ да бъде насърчаването на свободна, самостоятелна, чувствена и мислеща личност на обучавания, способна да изявява свободно и спокойно творческия си потенциал.

6. Образователният процес да осигури освобождаване творческия потенциал на личността на учителя, свободната му изявя в образователната и възпитателната дейност. За целта - бъдещите учители да се подготвят така, че да могат и да имат правото да защитават свои оригинални учебни програми, само съотнесени към основни насоки, дадени от Министерството на образованието.

7. МОМН да представи пред Народното събрание необходимия за заплащането на лектори и мултимедийно обучение бюджет.

8. Час на класния ръководител
Програмата да включва:
а ) теми, вълнуващи учениците.
Цел : Дискусиите ще ги научат на практически умения по водене на диалог, изслушване на събеседника, възпитаване в уважаване правото на всеки да има и да защитава свое мнение по даден проблем ;

б ) часове за правилното и балансираното хранене;

в ) часове по „Концептология”( примерно ) .

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1– глава Първа

ОБЩА ЧАСТ - Децата трябва да се научат на емоционална стабилност и емоционален контрол, който в последствие да стане тяхна вътрешна индивидуална черта на характера. Това може да стане само, ако в процеса на обучение според възрастта, се включват всички сетива, независимо от характеристиката на съответния учебен материал.

Б. 1. Предлагани предмети:
1. „Астрономия”
– чрез материала децата да придобият представата за дълбоката взаимосвързаност на човешкия живот и на всяко същество на Земята с планетите и звездите;
- придобитите знания ще се явят предпоставка за отговорно отношение към собствения живот, съзнавайки значението на всеки като част от общата природна верига и връзка
Небе – Земя, както и предпоставка за осъзнато екологично възпитание;
- ще се получат познания за живота на древните народи, ръководили живота си според законите на Вселената, както и отличните познания на древните българи в тази област;
- понятието Бог ще се възприеме не като нещо абстрактно и отдалечено, а съвсем реално съществуваща енергия, без която животът е немислим
- Прабългарският календар; Тангра; Значението на свастиките - какво символизират и отговорността на собствения човешки избор, когато се използват като средство за въздействие.

2. „Природна анатомимия”
- нов подход в изучаването на ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, а именно: Човекът е природно същество, съвкупност от различни по начин на уплътнение материи, изградени в системата от 4 тела : физическо, емоционално, ментално и духовно, като най – сгъстената и най-тежката е физическото тяло, но условието за съществуването му е състоянието на по-фините материи. Новите деца усещат това интуитивно, а се сблъскват с незнанието и отричането на тази истина от страна на възрастните.
- осъзнаване на многомерността на човешкото същество и т.нар. жива и нежива природа;
- На базата на данни от Кирлиановата фотография, например, от представянето на информация за силата и ролята на кристалите и минералите и ред други подобни, децата ще се доближат в много по-голяма степен до истинската си същност.
В резултат на това, учебната материя, по който и да е предмет, няма да им бъде скучна, непонятна, струваща им се ненужна и непрактична.

* Чрез предметите Астрономия – начални познания” и „Природна анатиомия” ще се поставят на нови, прогресивни основи осмислянето на понятия като вяра, Бог, религия, Любов

3. „ Личност, семейство, общество, сексология”
-- Да се осъзнае ролята на възпитанието в семейството за емоционалното и духовно израстване на бъдещият личностно осъзнат човек
-- Да се насочи вниманието на учениците към действителната красота в сексуалното общуване. За целта може да се използва силата на изкуствата като средство за изразяване и възпитаване в любов между партньорите, както и мултимедия, свързана с любовните отношения при птици, риби, бозайници.
-- Да се разбере от тийнейджърите какво въздействие оказва върху психиката за вбъдеще твърде ранното сексуално общуване, както и последствията от ранно забременяване – както здравословни, така и морални, свързани с отговорността към създаването на човешки живот.

4. „Философия на социалното общуване
- разделен в две части : в часовете по български език и часовете на класния ръководител;
5. „Морал, религия, ценностна система”
- да запознае децата с българските ценности, морал, битови и християнски обичаи, извлечени от историята, бита и културата на българския род, в съпоставка с вече осъзнатото пораснало разбиране за Бог: Любовта, която е навсякъде – храната, водата, въздуха, камъните, ние самите, звездите и т.н.
- истината за християнизацията на българите – да се представят източници за това, които съзнателно са били укривани досега;
- Христовите слова и възпитаване в християнските добродетели - на базата на съотнасяне- то им към живия живот, реалната действителност в сферата на общуване в семейството, училищ- ната среда, улицата и т.н.
- познания за световните религии – без налагане на идеите им, а на базата на сравнителен анализ да се разберат положителните страни или залитанията на философията им. Децата трябва да разберат и осъзнаят, че религията е в самите тях, в техните чувства, мисли, действия и че от всяко човешко същество зависи всичко, което се случва в живота, както и истината, че живота се прави от всеки един от нас
Днес темата за религията вече е отживелица в разбирането си, което е било преди десетилетия. Освен това, поколенията в България отдавна бяха лишени дори от тези „предишни” разбирания за Бог, християнски добродетели и пр. Ако сега се насилват нещата в тази стара насока, бездуховността ще се възцари безвъзвратно. Налице е абсолютно лицемерното религиозно отношение към Създателя. Старите представи за религиозно възпитание налагат идеята за СТРАХ ОТ БОГА, което е абсолютно недействително по отношение на Вселенската Истина за Великото разумно начало.

6. „Българска историческа гордост” – като отделен предмет, извън предметите „История” и „Човек и общество”.
- Да се предоставят факти от съвременни разкрития на историци, археолози, френолози, както наши, така и чуждестранни, за съществуването на българския род от хилядолетия
- раздел образование ( прабългарски руни, глаголица, училища, просветители, творци, идеите на Учителят – Беинса Дуно ( Петър Дънов) за образованието и възпитанието ). Днешните ученици знаят прекалено малко за своите просветители от миналото, благодарение на които сме се запазили като народ до днес. Повече внимание, енергия и акцент се дава на небългарския празник Helloween, а Денят на Будителите остава на заден план;
 • раздел национална независимост, ( прабългарско бойно изкуство; подробно запознаване с идеите и дейността на Васил Левски; бойна слава и др).;
 • раздел български бит, обичаи и фолклор- (връзка с часовете по литература и музика);
 • раздел български художествени занаяти –( връзка с часовете по изобразителни и приложни изкуства и музика)

7. „Държава, държавност, народ”
Цел : децата да знаят гражданските си права и задължения към обществото, да възпитават в себе си социално отговорни личности още в тази възраст, да се научат да се самоопределят като хора с активна гражданска и национална позиция..
- Запознаване с Конституцията на Република България, избирателност, български и чуждестранни закони (смисъла от тях и погрешните такива ), граждански права и задължения, гражданско съзнание.
- В тези часове учениците ще се учат сами да бъдат коректив на взаимоотношенията си, да виждат и да коментират последствията, в емоционален план, от агресията и негативизма, който излъчват и проявяват помежду си, както и последствията от тези действия на отделни хора от обществото

8. „Здравна култура” – предмета да включва :
- храни и хранене;
- разделно хранене;
- отношение към храненето и храната;

 - 13 –

- целенасочена физическа дейност;
- вредата от ГМО-храните
- сексуално здраве - Да се получат основните познания в областта на дълбокото ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ на сексуалното общуване, а не само значението му като условие за човешко възпроизводство. Учениците трябва да осъзнаят, че сексуалната енергия не може да се хаби и
прахосва в ранната възраст, защото тя е ТВОРЧЕСКАТА енергия в нас и е част от общия процес на формиране на здрава и стабилна идентичност


* МОМН, съвместно с Министерство на Културата, да обяви конкурс за съставянето на учебници по предлаганите предмети, но не под редакцията на различни творчески колективи, а да бъде излъчен по един за всеки предцмет

** За предметите „Личност, семейство, общество, сексология”, „ Морал, религия, ценностна система” и „ Държава, държавност, народ” МОМН да предвиди преподаването на материала от външни лектори. Оценяването да не бъде с цифрова оценка, а под формата на защита на гледна точка по дадена тема или такава по собствен избор на ученика според материала.

*** Мястото на училищните психолози е в класните стаи, а не само в изолирано помещение. Необходимо е да се работи превантивно с децата, а не едва, когато са назрели проблемите.
Да се определят теми, по които часовете да се водят от психолозите. Това може да е материал от предлаганите предмети „Личност, семейство, общество, сексология” и „ Морал, религия, ценностна система”, както и други, в които се засягат човешките взаимоотношения, морал, избора на бъдеща професия и др.


Б. 2
 • Да има изискване всички ученици да участват в някоя от предлаганите дейности.
 • Стаите в часовете по различните изкуства ще се аранжират, декорират и поддържат от самите ученици, според уменията им във факултативните часове.
 • Гостувания на различните факултативни курсове помежду им и осъществяване на интегративна връзка.
 • Дейностите във факултативното обучение :
 • ще ангажират творческата фантазия на учениците;
 • ще подпомагат осъществяването на интеграция между предметите и дейностите от задължителните учебни дисциплини;
 • ще възпитават в отговорност пред себе си и колектива;
 • ще имат възможност да съставят общи сценарии във връзка с празненства и др. под;
 • ще отклонят децата от сивото бездействие на мозъка и от сегашния им стремеж неангажираната енергия да я изразходват в ранни сексуални общувания, което неминуемо води до психически разстройства в бъдеще, до необосновано агресивно поведение и т.н.

* МОМН, съвместно с Министерство на Културата, да обяви конкурс за съставянето на учебници по предлаганите дисциплиони, но не под редакцията на различни творчески колективи, а да бъде излъчен по един за всяка от тях.

** Оценяването да не бъде с цифрова оценка

*** Часовете да са веднъж седмично по 2 астрономически часа извън задължителното учебно време ( като се премахне сега съществуващия излишно натоварващ децата материал, нулевите часове ще се използват за факултативните занимания )


- 14 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2глава Втора

А Образование.
Учителят НЕ Е и НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ единственияt субект на възпитателния и образователния процес. Налице е комплексното междуличностно отношение на свободни субекти учител – ученик. Взаимното уважение ще се постигне само при наличие на възможност от страна на ученика да носи отговорност за знанията, които показва и с които да влиза в дискусии с връстници и преподаватели.

Т. 2. По този начин се използва способността на мозъка да бъде максимално ефективен, работейки на определени честоти. Децата имат достатъчно време да се потопят в дадената материя и да дадат всичко от себе си, за да се изявят в съответните дисциплини.
Във всяка една от седмиците да има часове по физическа култура!!!

Т. 4. Пряк досег с природата
- Да се създадат възможности децата сами да извършват дейности като : засаждане, почистване на тревни и засадени територии, изграждане на къщички за птици, пречистване на водата
( учениците от горен курс от факултативната специалност ”Конструктивно-технически дейности” спокойно могат да участват в това) и др. под.
Само така учениците ще навлязат реално в растителния и животинския светове и ще осъзнаят връзката между човешката дейност и съществуването на животните и растенията като условие за цялостния живот, в който сме и ние – хората.

Т. 5 Национално самосъзнание :
а) за целта се предоставят в учебниците материали от френологически данни,археологически разкопки и други източници за тази информация, за която все още се споменава само бегло в някои медии и в журналистически статии;
б) в часовете по трудова дейност, изобразителна и приложна дейност;
в) в часовете по литература и музика,
г) Изучаването й би могло да се осъществява посредством връзката между предметите български език и литература и изобразително изкуство в неговите различни изразни форми.

Т. 7 Да напишеш доклад по даден въпрос, означава да изразиш собствено мнение, да представиш собствени заключения на базата на нещо познато, но погледнато през призмата на новото време, на нови процеси, твоето собствено отношение към засягания материал, как това познато се изменя по спиралата на развитие на живота и много, много други подобни елементи, свързани преди всичко с ЛИЧНАТА работа и оценка на докладчика. Настоящата практика по написването на доклади от страна на учениците се свежда единствено до преписване на материали от интернет, но не и изложение на собствена гледна точка, именно поради ЛИПСАТА на възможност за лично съпреживяване, изследване и т.н. по дадения материал.


А.1 - НАЧАЛНА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ
Т. 11 Учебното съдържание за подготвителната група от 5 – годишни да бъде изключително на ниво работа за развитие на емоцоинално – волевите качества, словесно - образната изразност, без излишно натоварващата психиката на децата дейност в усвояване на начални четивни умения. Възпитателите да има възможността да постъпват индивидуално с деца, които имат явни напреднали способности в това отношение.


Т. 15 - към 11-та година детето вече инстинктивно се насочва към дейностите, които го привличат и това подсказва какво би могло да бъде неговата бъдеща професия, занимания, посветеност и т.н.

- 15 -


А 2 - ПРИРОДО –МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРЕДМЕТИ
Т.17 По този начин постепенно ще се постига целенасочено разумно отношение към собствения организъм и достигане към 18 год. възраст до осъзнато поведение не само към собственото тяло, но и към заобикалящата ни природа.
Т.18 За целта, особено в степента „среден курс”, да се премахне материала, който е обект на изучаване в горен курс или в университетите. Така в училищното обучение ще се освободят часове за практически занимания от областта на математиката, физиката, химията, биологията и по този начин да става затвърдяването на знанията.

А.3 – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Т.22 За целта – повече часове за практически упражнения, с цел ограмотяване и затвърдяване на придобитите знания, а не да се вкарва излишен теоретичен материал, характерен за специализирани учебни заведения и ВУЗ
От настоящия 5-ти клас да се премахне изучаването на сложните термини от литературата. Да се премахне изучаването на старогръцките, скандинавските, арменските митове. Това са абсолютно ненужни и чужди за тази възраст учебни материи. Вместо това, да се обърне много по-задълбочено внимание върху българския фолклор, който е изключително богат и БЛИЗЪК до емоционалния и изразен речников свят на 11 – гдишните деца
Т. 23 - В програмата да се предвидят целогодишно ( във всички степени на обучение ) часове за посещение на театрални постановки, след което в клас да се провеждат творчески дискусии.
- Да се създадат за учебната програма кратки откъси от филми, които също да бъдат разисквани.
- Да бъдат предвидени часове за гостуващи в училищата артисти, режисьори, публицисти. Така учениците съвсем естествено ще обогатяват речевата си култура, емоционалното си възпитание. Ще привикват да правят коментари и да водят дискусии на художествена литературна тематика.
Учебният процес в часовете по литература трябва да бъде средство за действително осъзнаване на човешките стойностни качества и хуманно въздействие върху емоционалната сфера на човешкото мислене. Изучаването на литературни произведения, които изобщо не са прочетени, не може да събуди и да извиси, до степен на осъзнаване, най-важното чувство - чувството за Любов към живота и към всичко живо и съществуващо около нас.


А. 4 – ИЗКУСТВА
В предметите по изкуствата, в това число и литературата, децата и юношите нямат възможността да се наслаждават на произведенията. Донякъде, все още, истинско рисуване и пеене съществува само в началния курс. В следващите степени постепенно тези изкуства се принизяват до повече теория, отколкото практики, наблюдения, участване в изграждане на самия творчески процес.
Интериора на самите стаи може да бъде направен от самите ученици – според възрастовите възможности. И това може да стне в часовете по изобразително изкуство и труд. Така се увеличава мотивацията за творческа работа, ще се възпитава отговорност към собствения и на другите хора труд. Колективизмът и взаимопомощтта, радостта от съвместната работа ще се изживяват пълноценно. Това е с огромно възпитателно значение. Да не забравяме, че творческата енергия се развихря в различни посоки именно в детската и юношеската възраст. Точно тогава децата изявяват себе си в различни планове – повече или по- малко заложени в тях.
За освобождаване от дълбоките емоционални блокажи, наблюдаващи се в съвременните
деца, широко да се застъпи в училищата АРТ – ТЕРАПИЯТА, ПЯСЪЧНАТА ТЕРАПИЯ, МОДЕЛИРАНЕТО.

- 16 -

А. 5. – МУЗИКА
Часовете по МУЗИКА да са наистина часове по музика, а не часове за
контролни по други предмети или за преподаването въобще на други предмети.
Да не се допуска чалгата в часовете по музика. Вибрациите на този ритъм въздействат единствено в областта на първа и втора чакри и не позволяват движението на висшите енергии в по-високите нива. Духовната чувствена сфера остава блокирана. Затова днешните тийней- джъри развиват предимно низшите си страсти, но не и творческата енергия. Тази музика снижи културното ниво на две поколения българи.


А. 6. – ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
Т. 41 В 4 –ти клас, например, 40 минутен час се изпълва с ненужна теоретична информация, а практическата дейност се състои в изрязване на готов шаблон и залепването на съответните му елементи. Това е дейност подходяща за деца от последната група в детската градина, но не и за 10-год. дете.

А. 7. – ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
Децата да разберат колко важни са дишането и кислорода за живота на клетката и за процесите, които протичат в нея. Тези познания ще подобрат развитието на гръдния кош, както и на гръбнака.
Изпитване по Бягане за издръжливост да се прилага САМО при положение, че системно през годината се работи за физическата издръжливост на децата. Порочна практика от години е САМО целогодишна игра на народна топка, футбол, волейбол, но не и хармонично натоварван на мускулната и костната системи, както и овладяване на физически похвати и умения, свързани с развитието на тялото.

- 17 –


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – глава Втора

Б. Култура
В момента децата са изолирани от истинския живот навън. Те приемат пребиваването си в училище като някакво място за срещи, за купони;
Още в 6-7 клас идват на училище пияни, сриват се от столовете по време на час и отговорните за това, което става пред очите им, не смеят да вземат мерки.
Това, всъщнос, е вътрешният протест и бунт, към неспособността на образователната система да им осигури адекватни условия и разнообразни образователни програми, за да изкарат своето вътрешно знание и да го свържат със света !!!

Сега състоянието е такова, че повечето телевизионни програми „промиват мозъци”, затъпяват разума и произвеждат овчедушие, пасивно и подчинено поведение. Няма провокация на креативното мислене и развитие у младите хора. Енергията избива предимно в сексуалната изява и показност, в резултат на стремежа към копиране на такива модели.
Необходимо е:
- да има детски и младежки предавания на тема природа;
- да има предавания, свързани с усвояването на различни техники, в областта на конструирането, рисуването, словесното творчество и др.
- националните телевизии да имат предавания, свързани с изучаването на микро – и макрокосмоса;
- образователни програми и български анимационни филми, които да са част от възпитателната работа по отношение на децата и младежите у насТ. 7 Чрез дискусиите децата ще откриват ценностите в живота, представяни чрез изкуство,
ще се учат да отстояват собствените си позиции, да защитават собственото си мнение като го
мотивират стойностно. Ще се приучват да търсят допълнителни източници на информация, а това може да им помогне и в професионалната им насоченост за вбъдеще.

Т. 8. Млади, енергични и осъзнати личности да могат да разговарят с подрастващите и така да внасят от „външния” свят материя, която децата да могат да обсъждат. Така те ще се подготвят за по-адекватно навлизане в живота след привършване на обучението си в училище

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4глава Втора

В. Здраве

В часовете на класния ръководител, в часовете по природни знания и знания за човешкото тяло, в часовете за здравословно хранене и екология да се предвидят теми, в които да се разглежда периодичния печат и литература, свързани със здравето.

- 18 -ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - глава Трета

Учителски кадри
Директори

Т. 2 За повишаване общата култура на учителите, които ще преподават по нов начин знанията по отделните предмети и познанията, свързани с процесите в живота в нас и около нас, да се организират през ваканциите и преди началото на всяка учебна година семинари, лекции, свързани с тези наложителни нововъведения в учебните програми

Т. 3 В семинарите да бъдат предвидени и дискусии с присъстващите учители, за да се види по какви начини реалния живот да навлезе в училище и децата да бъдат подготвени за вливането в него след завършване на 18 – 19 год възраст. Учителите и училището са свързващото звено между живота в училище и този – извън него

Т. 4 Учебни планове и програми: В настоящия момент учебния материал се зазубря, презентира без да е осъзнат, осмислен и съпреживян; възпроизвежда се по най-пасивен и безинтересен начин

Т. 8 Час на класния ръководител
а ) Класният ръководител определя в кои седмици върху какви теми ще се водят дискусии. Така ще се установи практика децата да се подготвят предварително по въпроси, които ги вълнуват.
б) Тези часове е добре да бъдат подпомагани от специалисти – диетолози. Знанията да се базират на информацията за човешкото тяло, за структурата на клетката и процесите, които се извършват в нея. Така ще се направи връзка с предмета „Природна анатомия”(примерно заглавие за такъв предмет ). Децата да разберат какво би предизвикало в организма им и как би се нарушило единството на тази цялостна система, ако масово навлезе в човешкото тяло генно – модифицираната храна
в) Чрез тях учениците ще се въвеждат в областта на умението да градят концепции за изразяване на свои визии, мечти, идеи – от малки към по- големи. Така ще се научат да канализират и реализират своя вътрешен свят, за да се чувстват комфортно и че са значими за благото на всички.
* В настоящия момент учениците приличат на машини-компютри, натъпкани с информация и схеми на мислене, но не знания и творческо осмисляне и прилагане на тази информация. Бълват се само папагалски „знания” без да има личностно съзнателно отношение
г) Часове за дискусии, свързани с професионалното ориентиране на децата.