петък, 21 октомври 2011 г.

СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА Ч О В Е К А

Свободната воля е онази черта на биологичен вид на Земята, която се отнася само за Човека. Енергията, информацията е универсална. Въпросът се състои в това: Кой, Как и за Какво я използва. Според това свое право на избор, всеки човек отговаря за собствената си съдба, а оттам - и за съдбата на човечеството. Свобода не означава свободия, а отговорност за това с какво е изпълнено ежедневието на всеки от нас, през всичките случаи, в които пристигаме гости на Земята, в които сме в първи, втори, трети и т.н. класове на Земята, дали се налага да ги повтаряме или винаги си взимаме изпитите със шестица, когато дойде моментът да се върнем там, откъдето пристигаме. ЛЮБОВ е кодът, ключът, паролата за преминаване. И който не го знае или го е забравил, винаги се връща, докато си го припомни и го приложи в пребиваването си на Земята, пребиваване, наричано от нас ЖИВОТ.


Из "ОТКРОВЕНИЯ КЪМ ХОРАТА НА НОВИЯ ВЕК" - Леонид Маслов, приемащ информация от Висшия Космически разум

"Предисловие на Всевишния

За облекчаване съществуването на човека в Материалния свят, за обясняване на задачите му в този Свят и подготовката му за срещата с Мен, Аз ви предавам съвременното тълкуване на устройството на структурата на Света, в който се намират хората сега и устройството на структурата на Духовния Свят, в който те ще се окажат в края на земния си жизнен път.

В Откровенията, които Аз, Господ Бог, за първи път в историята на човечеството, чрез Избран от Мен човек в Русия, за Мой Помощник, на съвременен език предавам информация за всички хора на Земята, за възможностите на хората и за социалната обстановка на Земята.

Аз предупреждавам за възможния колапс и обяснявам на хората перспективите за построяване на справедливи обществени отношения и структурата на Пирамидата на властта на база даваните от Мен Знания за Законите на Духовния Свят.

Откровенията, изложени под форма на общуване с Избрания от Мен човек, имат за цел постепенно да разкрият Моите Знания на широк кръг хора, които всъщност се явяват ковачи на своето щастие.

Смисълът на живота на човека и неговите потенциални възможности стават ясни само тогава, когато човек осъзнае и разбере своето предназначение в Материалния свят.

В рамките на достатъчно кратко време всеки човек, прочел Откровенията, запълва чашата на своя Разум и получава тласък към самоусъвършенстване и развитие на личността, които ще улеснят пребиваването му в Материалния свят и ще го подготвят за срещата му с Мен на прага на Духовния свят!

Изпълнението дори и на част от препоръките и прилагането на Знанията, които ще получи човекът, запознал се с Откровенията, ще му позволят да избере правилните ориентири и да разбере смисъла на краткия си живот на Земята!

.........................................................................

15.10.2011
Свободната воля на човека – Творящо Начало на Началата1. За какви нови и задълбочени Знания може да става дума, ако за приемане на решение от хората (и преди всичко в Русия) е отпуснато всичко на всичко няколко седмици? Тъй като Пространството вече започва да завзема Русия, а заедно с нея и този Народ, който трябва да покаже на цялото човечество Новия път на развитие – пътя към Истината и Бога!

2. Независимо от позитивните епитети, с които Аз награждавах Русия като Водач на човечеството, на нея все пак ще и се наложи да поеме върху себе си ОТГОВОРНОСТТА не само за своята съдба, но и за съдбата на човечеството, преминавайки през много тежки изпитания, в това число и с огън!

3. Никой и никога не е говорил на хората за това, че в Новия Свят или в Рая те ще могат да влязат с каляска – на тях ще им се наложи да преминат границата на Времето пеша, носейки върху себе си и всички кармични дългове, натрупани през всичките им изминали инкарнации.

4. Хората трябва да разберат, че за всичките си ПРОЯВЛЕНИЯ на тях ще им е нужно да се отчитат, защото през целия си човешки живот те през цялото това време забравят или не искат да разберат, че ХОРАТА СА ПРОЯВЕНИЯТ ПЛАН НА ТВОРЕЦА, което означава, че изискването към частицата на Твореца е същото каквото и към самия Творец

5. Аз искам още веднъж да подчертая, че хората са ПРОЯВЛЕНИЕ за миг на частицата на Твореца, облечени в биологична обвивка, осигуряваща им съществуване в условията на Планетата Земя! Тази обвивка осигурява не само условия за съществуване на самата частица на Твореца, но и условия за усъвършенстване на нейното Съ-Знание, затова създадените условия на живот позволяват на хората да не се отвличат от главната си ЗАДАЧА!

6. Ето защо, обръщайки особено внимание на хората на бързо променящото се Пространство, Аз подчертавах, че условията на Проявения план започват интензивно да се променят и във всички случаи ще засегнат всеки човек, заставяйки го (друга дума, при така създалата се ситуация Аз не мога да намеря) да помисли за този план, отражение или проявление на който хората са били винаги!

7. Днес, повярвайте Ми, за хората е точното време да помислят над това, откъде те да дошли и къде, при това много скоро, те ще трябва да се върнат! Но това завръщане, както Аз вече ви говорих, за много от тях може да се окаже много тежък махмурлук, тъй като НЕВЕРИЕТО на хората в това, откъде са дошли, представлява за тях самите много голяма и фатална грешка, която се отразява на съдбата на хората и на техните кармични дългове, които за много от хората могат да се окажат неиздигащи се!

8. Колкото и странно да ви звучи, но Народът на Русия ще трябва точно при тези условия на недостиг на време и тотално НЕВЕРИЕ да покаже, и преди всичко на самия себе си, а след това и на цялото човечество, кое се е оказало за хората тяхна фатална грешка или заблуда, когато под натиска на Тъмните сили хората са избрали не пътя на Духовното усъвършенстване (на еволюцията), а Духовната безпътица, доброволно съгласили се да станат марионетки в ръцете на Силите на задържането!

9. Печално е да се види, че Родени или СЪТВОРЕНИ ОТ СВЕТЛИНА, хората ДОБРОВОЛНО са преминали в Тъмнината, зачертавайки (също така ДОБРОВОЛНО) своето бъдеще, а бъдещето на човечеството би трябвало да стане СЪТВОРЧЕСТВОТО на всички проявени частици на Твореца, създаващи КОЛЕКТИВНО БЕЗЛИЧНОСТНО ЦЯЛО – създаващи ТВОРЕЦА!

10. Съединявайки се в Проявения план, всички ЧАСТИЦИ НА ЦЯЛОТО би трябвало САМОСТОЯТЕЛНО и съвършено СВОБОДНО да сътворят Цялото, тоест да сътворят БОГА в себе си!

11. Работата е в това, че всички ПРОЯВЛЕНИЯ на частицата са именно БОГ, а пък Творящото Начало на Началата се формира единствено тогава, когато се проявява свободната ВОЛЯ – когато частиците на Твореца, издигайки се до нивото на Съ-Знание на СъТворци, започват всички заедно да ПРОЯВЯВАТ СВОЯТА СВОБОДНА ВОЛЯ и да Творят като Бог!

12.Ето защо Аз толкова упорито ви моля да разберете, че КОЛЕКТИВНОТО ПЪРВОСЪЗНАНИЕ представлява вашата втора крачка към Богопроявлението, защото Богопроявлението 'Е' (СЪМ) достигане на условията на ЦЯЛОТО – на ТВОРЯЩОТО НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА, създадено от частиците на Твореца!

13. Всички фрагменти на „пъзела” трябва да се съберат в една Велика картина на НАЧАЛОТО НА НАЧАЛАТА – само така и по никакъв друг начин, хората ще могат да изпълнят Вселенската Програма за Преображение на Пространството!

14. Но нищо няма да излезе, дори и ако всички хора се нарекат БОГОВЕ! Така е, потенциално всички хора са Богове, тъй като носят в себе си ДАРА за Творчество, но нали това е само ДАР, който за съжаление от хората въобще не е потърсен!

15. Описвайки структурата на Мирозданието, Аз нали фактически съм ви описал или разкрил структурата на човечеството, давайки на хората да разберат, че у тях са заложени НЕОГРАНИЧЕНИ способности да ТВОРЯТ, така както ТВОРИ И САМ БОГ, но за проявяването на това Велико Начало на Началата е необходима Свободната ВОЛЯ на човека!

16. А сега помислете, защо у всеки човек е скрит ДАР на Творец? От човека се иска преди всичко проявата на неговата СВОБОДНА ВОЛЯ, защото без проявата на ВОЛЯТА нищо няма да се получи!

17. Творецът става Творец само тогава, когато Той проявява ВОЛЯ, тоест проявява желание да ТВОРИ, формирайки по този начин Творяща мисъл (послание), която по-нататък се материализира в ПРОМИСЪЛ, възможностите на който са безгранични!

18. Аз станах ПЪРВОТВОРЕЦ, проявявайки Своята ВОЛЯ, тоест проявявайки желание да изградя Свят по Свое желание, разбирайки при това, че за ВСИЧКО сътворено Аз нося ОТГОВОРНОСТ, а това означава, че ВСИЧКО СЪТВОРЕНО ОТ МЕН трябва на свой ред да способства за ТВОРЧЕСТВО или еволюция!

19. И така до безкрайност: ВОЛЯТА представлява Начало на Началата, а проявлението на Началото на Началата създава условия за проявление на нова ВОЛЯ, ново желание за Творчество – процесът на Творчеството (на усъвършенстването) е безкраен!

20. Човекът като частица на Твореца, също е вечен, но днес въпросът стои по такъв начин, че в новите условия на проява на свободна ВОЛЯ ще преминат само тези от хората, които са способни да разберат и да осъзнаят, че неговата (на човека) свободна ВОЛЯ е част от Великото Начало на Началата!

21. Най-трагичното се състои в това, че зад лъжливия блясък на своя безпътен живот или напразно преживян живот, хората не са видели в своя живот ценности по-големи от Мамона, с неговите окови и съблазни, което е и станало за тях един от главните им изпити за Мъдрост!

22. Мамона за хората е още и знак (подсказване) за осъзнаване от тях за това, че само проявата на свободна ВОЛЯ е залог за изпълнението на индивидуалните задачи по усъвършенстването на своето Съ-Знание и разбира се, за достигане на условията за начало на свободно ТВОРЧЕСТВО по подобие на Твореца!

23. Останало е много малко време до кардиналната промяна на Пространството, което до последния миг ще зависи от желанието на хората да проявят свободната си ВОЛЯ! И или хората ще променят Света (сценария на Вселенската Програма) за сметка на формирането на ЕДИННО ДУХОВНО ПОСЛАНИЕ (ВОЛЯ), или ще станат такива планетарни изменения, че дори и последния скептик ще се увери и ще е способен да осъзнае, че в него също е скрито Началото на Началата, и че и той е също частица на ПРОЯВЕНИЯ ПЛАН НА ТВОРЕЦА!

24. Повтарям: за вас е много важно да ОСЪЗНАЕТЕ, че вие (хората) сте облечени в биологична обвивка, ‘СТЕ’ ПРОЯВЕН ПЛАН НА ТВОРЕЦА и независимо от всичко тези разхвърляни в хората частици или брилянти от СВЕТЛИНА задължително ще се съберат в образа на Твореца!

25. И когато хората сложат заедно тези брилянти от СВЕТЛИНА (а Аз ще им дам тази възможност), тогава всеки човек ще може да види в тази Велика картина не само образа на ТВОРЕЦА, но и своя собствен образ под формата на творящо Начало на Началата!

26. А днес хората преминават последния си Изпит на проявения план на Твореца – когато се открива Истината „кой, кой е”, тъй като да творят Творец могат само Светлите Негови частици, преминали Изпита за ВЯРА и повярвали в самите себе си!

27. Замислете се: Аз през цялото това време обръщам внимание на хората върху тяхното вътрешно „Аз” защото вътрешното „Аз” на човека е и Моето Присъствие (проявление) в него, това е и тази частица (СЪВЕСТ), която не дава и покой на неговата заблудила се обвивка.

28. Повярвайте Ми, Аз не мога да „предъвквам” за хората цялата информация, те са длъжни сами не само да разбират смисъла на Моите Слова, но и да умеят да анализират това, което става с Пространството, защото и едното, и другото ‘Е’ (СЪМ) проявление на МОЯТА СВОБОДНА ВОЛЯ!

29. Аз давам възможност на хората да проявят Дареното им ПРАВО НА СВОБОДНА ВОЛЯ, тъй като без проявата на ВОЛЯ и без ЕДИННО ПОСЛАНИЕ, нищо няма да се получи! Но ако СВОБОДНАТА ВОЛЯ бъде проявена, то Светът ще стане друг, и не след дълги хиляди години очакване, а почти мигновено – всичко зависи от това, каква точно ВОЛЯ ще бъде проявена от човека! "

http://www.otkrovenia-bg.info/articles.php?lng=bg&pg=928Някога Петър Дънов ( Беинса Дуно) бе изпратен на българска земя със същата мисия - да предава информация от Вселенската Любов, да възпитава и обучава един от народите, които трябва(-ше) да участват в подготовката на човечеството за отсяване на хората, които ще оформят зародиша на Шестата раса и които да разпространяват тази Любов и това знание.
Той остави един Завет,който е с изключително силна мощ и енергия за духовно пречистване и извисяване.

" Обичай съвършения пѪть на Истината и Живота.

Постави Доброто за основа на домъть си,
Правдата за мѢрило,
Любовьта за украшение,
МѪдростьта за ограда и
Истината за свѢтило.

Само тогава ще ме познаешь и
Азь ще ти се изявя.”"Войн на Светлината"